You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

3.3 KiB

+++ title = “Het Post-Meritocratie Manifest” +++

{{% section %}}

Het Post-Meritocratie Manifest

{{< translations >}}

Meritocratie is een basisprincipe van de open source beweging, en de idealen van meritocratie worden toegepast op ons vakgebied in de wijze waarop mensen gerecruteerd, aangenomen, behouden, gepromoveerd en gewaardeerd worden.

Maar meritocratie heeft telkenmale aangetoond vooral bevoorrechte personen te bevoordelen, ten koste van hen die ondervertegenwoordigd zijn in technologie. Het idee van ‘merit’, of verdienste, is zelfs nooit duidelijk gedefinieerd; in plaats daarvan wordt het gezien als een vorm van herkenning, een erkenning dat “deze persoon waardevol is voor zover ze op mij lijkt.”

(Indien je niet bekend bent met de bestaande kritiek op meritocratie, lees dan de informatie op deze pagina.)

Het is tijd dat wij als industrie het idee laten varen dat verdienste iets is dat meetbaar is, dat op dezelfde wijze kan worden nagestreefd door ieder individu, en ooit gelijkelijk kan worden verdeeld.

Hoe ziet een post-meritocratische wereld eruit? Zij is gebaseerd op een set van kernwaarden en principes, een bevestiging om erbij te horen, die opgaat voor iedereen die betrokken is bij software ontwikkeling.

Onze Waarden

Deze kernwaarden en principes zijn:

 • Wij geloven niet dat onze waarde als mens intrinsiek verbonden is aan onze waarde als kenniswerkers. Ons beroep bepaalt niet wie we zijn; we zijn meer dan het werk wat we doen.

 • Wij geloven dat inter-persoonlijke vaardigheden tenminste net zo belangijk zijn als technische vaardigheden.

 • Wij kunnen als professionals de meeste waarde toevoegen door ons te uiten via onze veelzijdige identiteiten, achtergronden, ervaringen en perspectieven. Gelijkvormigheid is een anti-pattern.

 • Wij kunnen succesvol zijn en toch een rijk en vol leven leiden. Ons succes en onze waarde hangt niet af van of we al onze energie steken in het bijdragen aan software.

 • Wij hebben de plicht om onze bevoorrechte positie, ook al is deze tijdelijk, te gebruiken om het leven van anderen te verbeteren.

 • Wij moeten ruimte bieden aan andere mensen dan onszelf om in ons vakgebied succesvol te zijn. Dit betekent niet alleen dat we ze uitnodigen, maar er op toezien dat ze gesteund en gefaciliteerd worden.

 • Wij hebben een ethische verantwoordelijkheid om werk te weigeren aan software, die een negatieve invloed heeft op het welbevinden van andere mensen.

 • Wij erkennen de toegevoegde waarde van niet-technische medewerkers als even groot als die van technische medewerkers.

 • Wij begrijpen dat het werk in ons vakgebied een voorrecht is, niet een recht. De negatieve invloed van personen op het werk of in de maatschappij die de boel verzieken, wordt niet tenietgedaan door hun technische kennis.

 • Wij wijden ons toe om compassie te tonen en geen minachting. Wij weigeren anderen te kleineren op basis van hun keuze van hulpmiddelen, technieken, of talen.

 • Het vakgebied van software ontwikkeling omarmt technische verandering, en wordt verbeterd door ook sociale verandering te accepteren.

 • Wij streven ernaar om onze waardes tot uiting te brengen in alles wat we doen. Wij erkennen dat waardes die niet worden nageleefd, geen enkele waarde hebben.

Ondertekenaars

{{< data-list “static/signatories.csv” >}}

{{% /section %}}