You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

37 lines
3.4 KiB

{
"Sign In": "Ynskriuwe",
"Failed to start": "Iepenjen mislearre",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Jo kinne fierder gean mei jo eigen browser, mar guon funksjes kinne net wurkje en uterlik kin de applikaasje der ôfwikend út sjen.",
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, or <safariLink>Safari</safariLink> for the best experience.": "Graach <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, of<safariLink>Safari</safariLink> ynstallearre foar de beste ûnderfining.",
"%(brand)s uses advanced browser features which aren't supported by your current browser.": "%(brand)s brûkt avansearre browser funksjes dy net stipe wurde troch de browser dy jo no brûke.",
"Powered by Matrix": "Fersoarge troch Matrix",
"%(brand)s Desktop (%(platformName)s)": "%(brand)s Desktop (%(platformName)s)",
"Previous/next recently visited room or community": "Foarige/Folgjende resintlik besochte keamer as mienskip",
"Switch to space by number": "Wikselje fan romte mei nûmer",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Ûnferwachte flater by it klearmeitsjen fan de applikaasje. Sjoch yn'e konsole foar details.",
"The message from the parser is: %(message)s": "It berjocht fan de ferwurker is: %(message)s",
"Your Element configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Jo Element konfiguraasje hat ûnjildige JSON. Nei dat jo dit oplost ha kin dizze side ferfarske wurde.",
"Use %(brand)s on mobile": "Brûk %(brand)s op mobyl",
"Decentralised, encrypted chat &amp; collaboration powered by [matrix]": "Desintralisearre, fersifere chat &amp; gearwurking fersoarge troch [matrix]",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Jo moatte HTTPS brûke om te skiljen en jo skermynhâld te dielen.",
"%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)": "%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)",
"Go to your browser to complete Sign In": "Gean nei jo browser om it ynskriuwen ôf te rûnen",
"Download Completed": "Klear mei Delheljen",
"Unable to load config file: please refresh the page to try again.": "Kin konfiguraasje bestân net lade: ferfarskje de side en probearje it noch ris.",
"Open user settings": "Brûkersynstellingen iepenje",
"Dismiss": "Negearre",
"Explore rooms": "Keamers ûntdekke",
"Create Account": "Account Meitsje",
"Welcome to Element": "Wolkom by Element",
"I understand the risks and wish to continue": "Ik begryp de risiko's en wol graach fierder gean",
"Go to element.io": "Gean nei element.io",
"Your browser can't run %(brand)s": "Jo browser kin %(brand)s net útfiere",
"Unsupported browser": "Net stipe browser",
"Unknown device": "Ûnbekend apparaat",
"Open": "Iepenje",
"Invalid JSON": "Ûnjildiche JSON",
"Your Element is misconfigured": "Jo Element is net goed konfigurearre",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Ûnjildiche konfiguraasje: gjin standert tsjinner selektearre.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Ûnjildige konfiguraasje: kin allinnich kieze út default_server_config, default_server_name, as default_hs_url."
}