Browse Source

Translated using Weblate (Vietnamese)

Currently translated at 48.6% (18 of 37 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/vi/
pull/8150/head
Le Dang Trung 4 years ago committed by Weblate
parent
commit
0cc8027fd9
  1. 21
      src/i18n/strings/vi.json

21
src/i18n/strings/vi.json

@ -1 +1,20 @@
{}
{
"Riot is not supported on mobile web. Install the app?": "Riot không được hỗ trợ trên mobile web. Hãy cài app?",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Riot Desktop trên %(platformName)s",
"Unknown device": "Thiết bị không được nhận biết",
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(appName)s với %(browserName)s trên %(osName)s",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Bạn phải sử dụng HTTPS để dùng chức năng chia sẻ màn hình.",
"Custom Server Options": "Các lựa chọn máy chủ",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different Home server URL.<br/>This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different home server.<br/><br/>You can also set a custom identity server but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Bạn có thể sử dụng các máy chủ khác để đăng nhập vào Matrix bằng cách khai báo đường dẫn Home server.<br/> Cách này cho phép bạn sử dụng tài khoản hiện tại trên một Home server khác.<br/><br/>Bạn cũng có thể chọn một Server định danh nhưng bạn không thể mời người dùng khác qua email.",
"Dismiss": "Bỏ qua",
"powered by Matrix": "tài trợ bởi Matrix",
"Welcome to Riot.im": "Chào mừng tới Riot.im",
"Decentralised, encrypted chat &amp; collaboration powered by [matrix]": "Chat phân tán, mã hóa &amp; giao tiếp được tài trợ bởi [matrix]",
"Search the room directory": "Tìm trong danh sách phòng",
"Lots of rooms already exist in Matrix, linked to existing networks (Slack, IRC, Gitter etc) or independent. Check out the directory!": "Rất nhiều phòng đã có sẵn trong Matrix, liên kết với các hệ thống mạng xã hội khác (Slack, IRC, Gitter,...) hoặc hoạt động độc lập. Hãy kiểm tra!",
"Chat with Riot Bot": "Chat với Riot Bot",
"Get started with some tips from Riot Bot!": "Bắt đầu với các hướng dẫn từ Riot Bot!",
"General discussion about Matrix and Riot": "Thảo luận chung về Matrix và Riot",
"Discussion of all things Matrix!": "Thào luận về mọi vấn đề liên quan đến Matrix!",
"Riot/Web &amp; Desktop chat": "Riot/Web &amp; Desktop chat"
}

Loading…
Cancel
Save