Translated using Weblate (Catalan)

Currently translated at 100.0% (37 of 37 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/ca/
pull/8475/head
Jordi Mallach 4 years ago committed by Weblate
parent 8add007cf3
commit 4966148432
  1. 16
      src/i18n/strings/ca.json

@ -5,7 +5,7 @@
"Unknown device": "Dispositiu desconegut",
"Welcome to Riot.im": "Us donem la benvinguda a Riot.im",
"Chat with Riot Bot": "Conversa amb el Bot de Riot",
"Riot is not supported on mobile web. Install the app?": "Riot no és compatible amb la web per a mòbils. Voleu instal·lar l'aplicació per a mòbils?",
"Riot is not supported on mobile web. Install the app?": "El Riot no és compatible amb la web per a mòbils. Voleu instal·lar l'aplicació per a mòbils?",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Riot d'escriptori per a %(platformName)s",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Heu d'utilitzar HTTPS per poder fer una trucada amb pantalla compartida.",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different Home server URL.<br/>This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different home server.<br/><br/>You can also set a custom identity server but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Podeu utilitzar opcions de servidor personalitzades per iniciar sessió en altres servidors Matrix especificant una URL diferent a la del servidor principal. <br/> Això us permet utilitzar Riot amb un compte de Matrix existent en un servidor d'origen diferent. <br/> <br/> També podeu establir un servidor d'identitat personalitzat, però no podreu convidar o ser convidat per correu electrònic.",
@ -21,19 +21,19 @@
"Riot/Android &amp; matrix-android-sdk chat": "Riot/Android &amp; Xat matrix-android-sdk",
"Matrix technical discussions": "Debats tècnics sobre Matrix",
"Running Matrix services": "Serveis de Matrix en marxa",
"Community-run support for Synapse": "Suport de la comunitat per a Synapse",
"Admin support for Dendrite": "Suport dels administrador per a Dendrite",
"Community-run support for Synapse": "Suport comunitari per a Synapse",
"Admin support for Dendrite": "Suport dels administradors per a Dendrite",
"Announcements about Synapse releases": "Anuncis sobre llançaments de Synapse",
"Support for those using and running matrix-appservice-irc": "Suport per a aquells que utilitzen i executen matrix-appservice-irc",
"Building services on Matrix": "Construir serveis a Matrix",
"Support for those using the Matrix spec": "Suport per a aquells que utilitzen l'especificació Matrix",
"Building services on Matrix": "Construcció de serveis a Matrix",
"Support for those using the Matrix spec": "Suport per a aquells que utilitzen l'especificació de Matrix",
"Design and implementation of E2E in Matrix": "Disseny i implementació de l'E2E a Matrix",
"Implementing VR services with Matrix": "Implementació de serveis VR amb Matrix",
"Implementing VoIP services with Matrix": "Implementació de serveis VoIP amb Matrix",
"Discussion of the Identity Service API": "Debat sobre l'API Identity Service",
"Discussion of the Identity Service API": "Discussió sobre l'API Identity Service",
"Support for those using, running and writing other bridges": "Suport per a aquells que utilitzen, executen i escriuen altres ponts",
"Contributing code to Matrix and Riot": "Contribuir amb codi a Matrix i Riot",
"Dev chat for the Riot/Web dev team": "Xat de l'equip de desenvolupadors Riot/Web per a desenvolupadors",
"Contributing code to Matrix and Riot": "Contribuir codi a Matrix i Riot",
"Dev chat for the Riot/Web dev team": "Xat de l'equip de desenvolupadors Riot/Web",
"Dev chat for the Dendrite dev team": "Xat de l'equip Dendrite per a desenvolupadors",
"Co-ordination for Riot translators": "Coordinació dels traductors del Riot"
}

Loading…
Cancel
Save