Translated using Weblate (Bulgarian)

Currently translated at 100.0% (37 of 37 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/bg/
pull/8475/head
Slavi Pantaleev 4 years ago committed by Weblate
parent e96d773f04
commit 7640f2768d
  1. 6
      src/i18n/strings/bg.json

@ -12,7 +12,7 @@
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Децентрализиран, шифрован чат и колаборация базирани на [matrix]",
"Search the room directory": "Търсене в директорията със стаи",
"Lots of rooms already exist in Matrix, linked to existing networks (Slack, IRC, Gitter etc) or independent. Check out the directory!": "В Matrix съществуват много стаи, свързани към вече съществуващи мрежи (Slack, IRC, Gitter и т.н.) или независими такива. Разгледайте директорията!",
"Chat with Riot Bot": "Чат с Riot Bot",
"Chat with Riot Bot": "Чати с Riot Bot",
"Get started with some tips from Riot Bot!": "Започнете с някои съвети от Riot Bot!",
"General discussion about Matrix and Riot": "Обща дискусия относно Matrix и Riot",
"Discussion of all things Matrix!": "Дискусия за всичко свързано с Matrix!",
@ -35,5 +35,7 @@
"Contributing code to Matrix and Riot": "Допринасяне с код към Matrix и Riot",
"Dev chat for the Riot/Web dev team": "Чат за разработващия екип на Riot/Web",
"Dev chat for the Dendrite dev team": "Чат за разработващия екип на Dendrite",
"Co-ordination for Riot translators": "Координация за преводачи на Riot"
"Co-ordination for Riot translators": "Координация за преводачи на Riot",
"You can also set a custom identity server, but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Може да настроите и собствен сървър за самоличност, но така няма да можете да каните потребители по имейл адрес или да бъдете поканени посредством вашия имейл адрес.",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Може да използвате настройките за собствен сървър за да влезете в друг Matrix сървър, чрез указване на адреса му. Това Ви позволява да използвате Riot със съществуващ Matrix акаунт принадлежащ към друг сървър."
}

Loading…
Cancel
Save