Translated using Weblate (Latvian)

Currently translated at 100.0% (221 of 221 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/lv/
pull/6473/head
Oskars 4 years ago committed by Weblate
parent 4e1422da6b
commit 76728abc86
  1. 84
      src/i18n/strings/lv.json

@ -6,7 +6,7 @@
"Advanced notification settings": "Paziņojumu papildus iestatījumi",
"All messages": "Visas ziņas",
"All messages (noisy)": "Visas ziņas (ar skaņu)",
"All Rooms": "Visas istabas",
"All Rooms": "visās istabās",
"All notifications are currently disabled for all targets.": "Visiem saņēmējiem visi paziņojumi ir atspējoti.",
"An error occurred whilst saving your email notification preferences.": "Saglabājot Tavus epasta paziņojumu uzstādījumus, radās kļūda.",
"Call invitation": "Uzaicinājuma zvans",
@ -19,17 +19,17 @@
"Collecting app version information": "Tiek iegūta programmas versijas informācija",
"Collecting logs": "Tiek iegūti logfaili",
"Couldn't find a matching Matrix room": "Atbilstoša Matrix istaba netika atrasta",
"Custom Server Options": "Iestatāmie servera uzstādījumi",
"Custom Server Options": "Iestatāmās servera opcijas",
"customServer_text": "Tu vari izmantot īpašus servera uzstādījumus, lai pierakstītos citos Matrix serveros, norādot atšķirīgu servera URL adresi.<br/>Tas atļaus Tev izmantot Riot ar jau eksistējošu Matrix kontu citā serverī.<br/><br/>Tu vari norādīt arī īpašu identitātes serveri, bet tad nevarēsi uzaicināt lietotājus pēc epasta adreses,kā arī pēc tās tikt uzaicināts/a.",
"Discussion of the Identity Service API": "Diskusija par Identitātes servisa API",
"delete the alias.": "dzēst aizstājējvārdu (aliasi).",
"Delete the room alias %(alias)s and remove %(name)s from the directory?": "Dzēst istabas aizstājējvārdu %(alias)s un dzēst %(name)s no kataloga?",
"delete the alias.": "dzēst aliasi/aizstājējvārdu.",
"Delete the room alias %(alias)s and remove %(name)s from the directory?": "Dzēst istabas aliasi/aizstājējvārdu %(alias)s un dzēst %(name)s no kataloga?",
"Describe your problem here.": "Apraksti šeit savu problēmu.",
"Direct Chat": "Tiešais čats",
"Directory": "Katalogs",
"Dismiss": "Atteikums",
"Dismiss": "Atteikt",
"Download this file": "Lejupielādēt šo failu",
"Enable audible notifications in web client": "Iespējot skaņas paziņojumus web klientā",
"Enable audible notifications in web client": "Iespējot skaņus paziņojumus web klientā",
"Enable desktop notifications": "Iespējot darbvirsmas paziņojumus",
"Enable email notifications": "Iespējot paziņojumus pa epastu",
"Enable notifications for this account": "Iespējot paziņojumus šim kontam",
@ -43,17 +43,17 @@
"Failed to change settings": "Neizdevās nomainīt iestatījumus",
"Failed to forget room %(errCode)s": "Neizdevās \"aizmirst\" istabu %(errCode)s",
"Failed to update keywords": "Neizdevās aktualizēt atslēgvārdus",
"Failed to get protocol list from Home Server": "Neizdevās iegūt protokolu sarakstu no mājas servera",
"Failed to get protocol list from Home Server": "Neizdevās iegūt protokolu sarakstu no Bāzes servera",
"Failed to get public room list": "Neizdevās iegūt publisko istabu sarakstu",
"Failed to remove tag %(tagName)s from room": "Neizdevās istabai noņemt birku %(tagName)s",
"Failed to send report: ": "Neizdevās nosūtīt atskaiti: ",
"Failed to set direct chat tag": "Neizdevās tiešajam čatam uzstādīt birku",
"Continue": "Turpināt",
"Failed to change password. Is your password correct?": "Neizdevās nomainīt paroli. Vai tā ir pareiza?",
"Favourite": "Tava izlase (favorīti)",
"Mute": "Kluss (noklusināt)",
"Favourite": "Favorīti (izlase)",
"Mute": "Noklusināt (izslēgt skaņu)",
"Notifications": "Paziņojumi",
"OK": "Labs ir",
"OK": "Lai notiek",
"Operation failed": "Darbība neizdevās",
"Remove": "Dzēst",
"Search": "Meklēt",
@ -65,7 +65,7 @@
"Friday": "piektdiena",
"Saturday": "sestdiena",
"Sunday": "svētdiena",
"powered by Matrix": "Tiek darbināts ar Matrix",
"powered by Matrix": "Tiek darbināta ar Matrix",
"Failed to set Direct Message status of room": "Neizdevās iestatīt istabas tiešās ziņas statusu",
"Fetching third party location failed": "Neizdevās iegūt trešās puses atrašanās vietu",
"Files": "Faili",
@ -75,14 +75,14 @@
"Guests can join": "Var pievienoties viesi",
"Hide panel": "Slēpt paneli",
"(HTTP status %(httpStatus)s)": "(HTTP statuss %(httpStatus)s)",
"I understand the risks and wish to continue": "Es apzinos riskus un vēlos turpināt",
"I understand the risks and wish to continue": "Apzinos riskus un vēlos turpināt",
"In order to diagnose problems, logs from this client will be sent with this bug report. If you would prefer to only send the text above, please untick:": "Problēmu diagnosticēšanas mērķim šī klienta logfaili tiks nosūtīti kopā ar šo kļūdas atskaiti. Ja vēlies nosūtīt vienīgi zemāk redzamo tekstu, lūdzu noņem ķeksi:",
"Invite to this room": "Uzaicināt uz šo istabu",
"Keywords": "Atslēgvārdi",
"Leave": "Atstāt",
"Leave": "Doties prom (atstāt)",
"Login": "Ierakstīties",
"Loading bug report module": "Ielādējas kļūdu atskaišu modulis",
"Low Priority": "Zema prioritāte",
"Low Priority": "Zemas prioritātes",
"Members": "Biedri",
"Mentions only": "Vienīgi atsauces",
"Messages containing my display name": "Ziņas, kuras satur manu redzamo vārdu",
@ -93,13 +93,13 @@
"Messages sent by bot": "Botu nosūtītās ziņas",
"more": "vairāk",
"No rooms to show": "Nav istabu, kuras parādīt",
"Noisy": "Trokšņains",
"Noisy": "ar skaņu",
"Notification targets": "Paziņojuma mērķi",
"Notifications on the following keywords follow rules which can’t be displayed here:": "Paziņojumi par šādiem atslēgvārdiem atbilst noteikumiem, kurus šeit nevar parādīt:",
"Notify for all other messages/rooms": "Paziņot par visām citām ziņām/istabām",
"Notify me for anything else": "Paziņot man par jebko citu",
"Off": "Izslēgt",
"On": "Ieslēgt",
"Off": "izslēgts",
"On": "ieslēgts",
"Permalink": "Pastāvīgā saite",
"Please describe the bug. What did you do? What did you expect to happen? What actually happened?": "Lūdzu, apraksti kļūdu. Kas tika darīts? Kādas bija gaidas (kāds rezultāts tika sagaidīts)? Kas realitātē notika?",
"Please describe the bug and/or send logs.": "Lūdzu apraksti kļūdu un/vai nosūti logfailus.",
@ -116,20 +116,20 @@
"Riot is not supported on mobile web. Install the app?": "Riot netiek atbalstīts mobilajā versijā. Instalēt aplikāciju?",
"Riot uses many advanced browser features, some of which are not available or experimental in your current browser.": "Riot izmanto daudzas advancētas tīmekļa pārlūka iespējas, no kurām dažas var nebūt pieejamas vai ir eksperimentālas Tavā pašreizējajā pārlūkā.",
"Room not found": "Istaba netika atrasta",
"Search…": "Meklēt…",
"Search…": "Meklēju…",
"Search for a room": "Meklēt istabu",
"Send": "Sūtīt",
"Send logs": "Nosūtīt logfailus",
"Source URL": "Avota URL adrese",
"Sorry, your browser is <b>not</b> able to run Riot.": "Atvaino, diemžēl tavs tīmekļa pārlūks <b>nespēj</b> darbināt Riot.",
"The Home Server may be too old to support third party networks": "Mājas serveris var būt pārāk novecojis, lai ļautu izmantot trešo pušu tīmekļa resursus",
"The Home Server may be too old to support third party networks": "Bāzes serveris var būt pārāk novecojis, lai ļautu izmantot trešo pušu tīmekļa resursus",
"There are advanced notifications which are not shown here": "Pastāv papildus paziņojumi, kuri šeit netiek rādīti",
"The server may be unavailable or overloaded": "Serveris nav pieejams vai ir pārslogots",
"This Room": "Šī istaba",
"This Room": "šajā istabā",
"Unable to fetch notification target list": "Neizdevās iegūt paziņojumu mērķu sarakstu",
"Unable to join network": "Nav iespējams pievienoties tīklam",
"Unable to look up room ID from server": "Nav iespējams no servera iegūt istabas ID",
"Unavailable": "Nepieejams",
"Unable to look up room ID from server": "Nav iespējams no servera iegūt istabas Id",
"Unavailable": "Nesasniedzams",
"Unhide Preview": "Rādīt priekšskatījumu",
"Unknown device": "Nezināma ierīce",
"Unnamed room": "Nenosaukta istaba",
@ -140,20 +140,20 @@
"View Source": "Skatīt avotu",
"What's New": "Kas jauns",
"What's new?": "Kas jauns?",
"Waiting for response from server": "Gaidam atbildi no servera",
"Waiting for response from server": "Gaidām atbildi no servera",
"When I'm invited to a room": "Kad esmu uzaicināts/a istabā",
"World readable": "Pieejams ikvienam no visurienes",
"World readable": "Pieejama ikvienam un no visurienes",
"You cannot delete this image. (%(code)s)": "Šo attēlu nevar izdzēst (%(code)s)",
"You cannot delete this message. (%(code)s)": "Tu nevari dzēst šo ziņu. (%(code)s)",
"You are not receiving desktop notifications": "Netiek saņemti darbvirsmas paziņojumi",
"You are not receiving desktop notifications": "Darbvirsmas paziņojumi netiek saņemti",
"You might have configured them in a client other than Riot. You cannot tune them in Riot but they still apply": "Droši vien Tu konfigurēji tās kādā citā Matrix klientā, nevis Riot. Nav iespējams tos pārkonfigurēt ar Riot, bet tie joprojām tiek izmantoti",
"Today": "šodien",
"Yesterday": "vakar",
"Warning": "Brīdinājums",
"Checking for an update...": "Lūkojamies pēc aktualizācijas...",
"Checking for an update...": "Lūkojos pēc aktualizācijas...",
"Error encountered (%(errorDetail)s).": "Gadījās kļūda (%(errorDetail)s).",
"No update available.": "Nav pieejamu aktualizāciju .",
"Downloading update...": "Lejupielādējam aktualizāciju...",
"No update available.": "Nav pieejamu aktualizāciju.",
"Downloading update...": "Lejupielādēju aktualizāciju...",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Lai izmantotu ekrāna kopīgošanas zvanu, nepieciešams izmantot HTTPS savienojumu.",
"With your current browser, the look and feel of the application may be completely incorrect, and some or all features may not function. If you want to try it anyway you can continue, but you are on your own in terms of any issues you may encounter!": "Tavā pašreizējā pārlūkā aplikācijas izskats un uzvedība var būt pilnīgi neatbilstoša, kā arī dažas no visām funkcijām var nedarboties. Ja vēlies turpināt izmantot šo pārlūku, Tu vari arī turpināt, apzinoties, ka šajā gadījumā esi viens/a ar iespējamo problēmu!",
"Welcome to Riot.im": "Esiet gaidīti Riot.im",
@ -178,22 +178,22 @@
"Implementing VR services with Matrix": "VR pakalpojumu iedzīvināšana Matrix",
"Implementing VoIP services with Matrix": "VoIP pakalpojumu iedzīvināšana Matrix",
"Support for those using, running and writing other bridges": "Atbalsts tiem, kuri izmanto un rada citus \"tiltu\" risinājumus",
"Contributing code to Matrix and Riot": "Dot ieguldījumu Matrix and Riot kodā",
"Contributing code to Matrix and Riot": "Dot ieguldījumu Matrix and Riot kodā un tulkojumā",
"Dev chat for the Riot/Web dev team": "Riot/Web izstrādātāju komandas čats",
"Dev chat for the Dendrite dev team": "Dendrite izstrādatāju komandas čats",
"Co-ordination for Riot/Web translators": "Riot/Web tulkotāju koordinācija",
"Lots of rooms already exist in Matrix, linked to existing networks (Slack, IRC, Gitter etc) or independent. Check out the directory!": "Matrix-ā pastāv daudzas neatkarīgas un/vai eksistējošiem tīmekļa resursiem (Slack, IRC, Gitter u.tml.) piesaistītas istabas. Ieskaties katalogā!",
"You have successfully set a password!": "Tu veiksmīgi nomainīji paroli!",
"You can now return to your account after signing out, and sign in on other devices.": "Tu vari tagad atgriezties savā kontā pēc izrakstīšanās, un pierakstīties no citām ierīcēm.",
"You have successfully set a password!": "Esi veiksmīgi iestatījis(usi) paroli!",
"You can now return to your account after signing out, and sign in on other devices.": "Tagad vari atgriezties savā kontā arī pēc izrakstīšanās, un pierakstīties no citām ierīcēm.",
"Please set a password!": "Lūdzu iestati paroli!",
"This will allow you to return to your account after signing out, and sign in on other devices.": "Tas atļaus Tev atgriezties savā kontā pēc izrakstīšanās, un pierakstīties no citām ierīcēm.",
"You have successfully set a password and an email address!": "Tu veiksmīgi iestatīji paroli un epasta adresi!",
"Remember, you can always set an email address in user settings if you change your mind.": "Atceries, ka Tu vienmēr vari iestatīt epasta adresi lietotāja uzstādījumos, ja pārdomāsi.",
"You have successfully set a password and an email address!": "Esi veiksmīgi iestatījis(usi) paroli un epasta adresi!",
"Remember, you can always set an email address in user settings if you change your mind.": "Atceries, ka vienmēr vari iestatīt epasta adresi lietotāja uzstādījumos, ja pārdomā.",
"To return to your account in future you need to <u>set a password</u>": "Lai nākotnē atgrieztos savā kontā, nepieciešams <u>iestatīt paroli</u>",
"Set Password": "Iestatīt paroli",
"Couldn't load home page": "Neizdevās ielādēt sākumlapu",
"Show message in desktop notification": "Parādīt ziņu darbvirsmas paziņojumos",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different Home server URL.<br/>This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different home server.<br/><br/>You can also set a custom identity server but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Tu vari lietot \"custom\" servera opcijas, lai ielogotos citos Matrix serveros, norādot citu mājasservera URL.<br> Tas atļaus tev lietot Riot ar esošo Matrix kontu uz cita mājasservera.<br/><br/>Tu arī vari uzstādīt atsevišķu identitāšu serveri, taču tad Tev nebūs iespēju uzaicināt lietotājus izmantojot epasta adresi, vai pašam tikt uzaicinātam izmantojot epasta adresi.",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different Home server URL.<br/>This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different home server.<br/><br/>You can also set a custom identity server but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Tu vari lietot \"custom\" servera opcijas, lai ielogotos citos Matrix serveros, norādot citu Bāzes servera URL.<br> Tas atļaus tev lietot Riot ar esošo Matrix kontu uz cita Bāzes servera.<br/><br/>Tu arī vari uzstādīt atsevišķu Identitāšu serveri, taču tad Tev nebūs iespēju uzaicināt lietotājus, izmantojot epasta adresi, vai pašam tikt uzaicinātam, izmantojot epasta adresi.",
"Appear Offline": "Šķiet nesaistē (oflainā)",
"Away": "Prom (nav uz vietas)",
"Bug report sent": "Kļūdas atskaite nosūtīta",
@ -207,8 +207,8 @@
"State Key": "Stāvokļa atslēga",
"Event Content": "Notikuma saturs",
"Send Account Data": "Sūtīt konta datus",
"Filter results": "Rezultātu filtrēšana",
"Explore Room State": "Istabas statusa noskaidrošana",
"Filter results": "Filtrēt rezultātus",
"Explore Room State": "Noskaidrot istabas statusu",
"Edit": "Rediģēt",
"Explore Account Data": "Aplūkot konta datus",
"Toolbox": "Instrumentārijs",
@ -221,14 +221,14 @@
"%(count)s Members|other": "%(count)s biedru",
"%(count)s Members|one": "%(count)s biedru",
"Rooms": "Istabas",
"Invite to this community": "Uzaicināt šajā konā",
"Invite to this community": "Uzaicināt šajā kopienā",
"Add rooms to this community": "Pievienot istabas šai kopienai",
"Reply": "Atbildēt",
"Submit debug logs": "Iesniegt atutošanas žurnālus",
"Preparing to send logs": "Gatavojos nosūtīt atutošanas žurnālus",
"Logs sent": "Žurnāli nosūtīti",
"Failed to send logs: ": "Neizdevās nosūtīt žurnālus: ",
"Debug logs contain application usage data including your username, the IDs or aliases of the rooms or groups you have visited and the usernames of other users. They do not contain messages.": "Atutošanas žurnāli satur programmas datus, ieskaitot Tavu lietotājvārdu, istabu/grupu ID vai aliases, kuras esi apmeklējis un citu lietotāju lietotājvārdus. Tie nesatur pašas ziņas.",
"Submit debug logs": "Iesniegt atutošanas logfailus",
"Preparing to send logs": "Gatavojos nosūtīt atutošanas logfailus",
"Logs sent": "Logfaili nosūtīti",
"Failed to send logs: ": "Neizdevās nosūtīt logfailus: ",
"Debug logs contain application usage data including your username, the IDs or aliases of the rooms or groups you have visited and the usernames of other users. They do not contain messages.": "Atutošanas logfaili satur programmas datus, ieskaitot Tavu lietotājvārdu, istabu/grupu ID vai aliases, kuras esi apmeklējis un citu lietotāju lietotājvārdus. Tie nesatur pašas ziņas.",
"<a>Click here</a> to create a GitHub issue.": "<a>Nospied šeit</a> lai izveidotu GitHub problēmpaziņojumu.",
"GitHub issue link:": "GitHub problēmpaziņojuma saite:",
"Notes:": "Piezīmes:",

Loading…
Cancel
Save