Merge branch 'origin/develop' into Weblate.

pull/15767/head
Weblate 2 years ago
commit 893b874c10
  1. 45
      src/i18n/strings/ca.json

@ -1,35 +1,36 @@
{
"Dismiss": "Omet",
"Unknown device": "Dispositiu desconegut",
"Welcome to Element": "Us donem la benvinguda a Element",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Heu d'utilitzar HTTPS per poder fer una trucada amb pantalla compartida.",
"Welcome to Element": "Benvingut/da a Element",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Necessites utilitzar HTTPS per poder fer una trucada amb pantalla compartida.",
"powered by Matrix": "amb tecnologia de Matrix",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Xat descentralitzat, encriptat i col·laboratiu amb tecnologia de [matrix]",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Xat descentralitzat, encriptat & col·laboratiu amb tecnologia de [matrix]",
"Create Account": "Crea un compte",
"Explore rooms": "Exploreu les sales",
"Explore rooms": "Explora sales",
"Sign In": "Inicia la sessió",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Configuració no vàlida: no s'ha especificat cap servidor per defecte.",
"Invalid JSON": "JSON no vàlid",
"Go to your browser to complete Sign In": "Aneu al vostre navegador per completar l'inici de sessió",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Configuració incorrecta: només podeu especificar una de les opcions default_server_config, default_server_name, o default_hs_url.",
"Your Element is misconfigured": "El vostre Element està mal configurat",
"Your Element configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "El vostre Element conté un JSON incorrecte. Si us plau arregleu el problema i recarregueu la pàgina.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Configuració invàlida: no s'ha especificat cap servidor predeterminat.",
"Invalid JSON": "JSON invàlid",
"Go to your browser to complete Sign In": "Ves al teu navegador per completar l'inici de sessió",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Configuració invàlida: només pots especificar una sol de default_server_config, default_server_name, o default_hs_url.",
"Your Element is misconfigured": "Element està mal configurat",
"Your Element configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "La configuració d'Element conté un JSON invàlid. Arregla el problema i actualitza la pàgina.",
"The message from the parser is: %(message)s": "El missatge de l'analitzador és: %(message)s",
"Unable to load config file: please refresh the page to try again.": "No he pogut carregar l'arxiu de configuració: si us plau recarregueu la pàgina per provar-ho de nou.",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Error inesperat preparant l'app. Vegeu la consola pels detalls.",
"Unable to load config file: please refresh the page to try again.": "No s'ha pogut carregar el fitxer de configuració: actualitza la pàgina per tornar-ho a provar.",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Error inesperat preparant l'app. Consulta la consola pels a més detalls.",
"Download Completed": "Descàrrega completada",
"Open": "Obre",
"Open user settings": "Obre configuració d'usuari",
"Previous/next recently visited room or community": "Anterior/Següent sala o comunitat visitada recentment",
"Open user settings": "Obre la configuració d'usuari",
"Previous/next recently visited room or community": "Anterior/següent sala o comunitat visitada recentment",
"%(brand)s Desktop (%(platformName)s)": "%(brand)s d'escriptori (%(platformName)s)",
"%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)": "%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)",
"Powered by Matrix": "En funcionament gràcies a Matrix",
"Unsupported browser": "Navegador no suportat",
"Your browser can't run %(brand)s": "El vostre navegador no pot executar %(brand)s",
"%(brand)s uses advanced browser features which aren't supported by your current browser.": "%(brand)s usa característiques avançades del navegador que el vostre navegador no suporta.",
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, or <safariLink>Safari</safariLink> for the best experience.": "Si us plau instal·leu<chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, o <safariLink>Safari</safariLink> per una millor experiència.",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Podeu continuar usant el vostre navegador actual, però algunes o totes les característiques podrien no funcionar i l'aspepte de l'aplicació podria mostrar errors.",
"I understand the risks and wish to continue": "Entenc els riscos i voldria continuar",
"Powered by Matrix": "Amb tecnologia de Matrix",
"Unsupported browser": "Navegador no compatible",
"Your browser can't run %(brand)s": "El teu navegador no pot executar %(brand)s",
"%(brand)s uses advanced browser features which aren't supported by your current browser.": "%(brand)s utilitza funcions del navegador avançades que no són compatibles amb el teu navegador actual.",
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, or <safariLink>Safari</safariLink> for the best experience.": "Instal·la <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, o <safariLink>Safari</safariLink> per obtenir la millor experiència.",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Pots continuar utilitzant el teu navegador actual, però algunes o totes les funcions podrien no funcionar i l'aspecte de l'aplicació podria ser incorrecte.",
"I understand the risks and wish to continue": "Entenc els riscos i vull continuar",
"Go to element.io": "Vés a element.io",
"Failed to start": "Ha fallat en iniciar-se"
"Failed to start": "Ha fallat l'inici",
"Missing indexeddb worker script!": "Falta l'script del treballador indexeddb!"
}

Loading…
Cancel
Save