Browse Source

Translated using Weblate (Latvian)

Currently translated at 100.0% (222 of 222 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/lv/
pull/6330/head
Oskars 5 years ago committed by Weblate
parent
commit
c7aafd8410
  1. 216
      src/i18n/strings/lv.json

216
src/i18n/strings/lv.json

@ -1,107 +1,107 @@
{
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(appName)s caur %(browserName)s un %(osName)s",
"<a href=\"http://apple.com/safari\">Safari</a> and <a href=\"http://opera.com\">Opera</a> work too.": "darbojas arī <a href=\"http://apple.com/safari\">Safari</a> un <a href=\"http://opera.com\">Opera</a>.",
"A new version of Riot is available.": "Ir pieejama jauna Riot versija.",
"Add an email address above to configure email notifications": "Pievieno augšā epasta adresi, lai konfigurētu epasta notifikāciju paziņojumus",
"Advanced notification settings": "Īpašie notifikāciju uzstādījumi",
"A new version of Riot is available.": "Pieejama jauna Riot versija.",
"Add an email address above to configure email notifications": "Lai konfigurētu epasta paziņojumus, pievieno epasta adresi",
"Advanced notification settings": "Paziņojumu papildus iestatījumi",
"All messages": "Visas ziņas",
"All messages (noisy)": "Visas ziņas (skaļi)",
"All messages (noisy)": "Visas ziņas (ar skaņu)",
"All Rooms": "Visas istabas",
"All notifications are currently disabled for all targets.": "Visi notifikāciju paziņojumi ir atspējoti visiem saņēmējiem.",
"An error occurred whilst saving your email notification preferences.": "Radās kļūda saglabājot tavus epasta notifikāciju ziņu uzstādījumus.",
"Call invitation": "Ielūguma zvans",
"All notifications are currently disabled for all targets.": "Visiem saņēmējiem visi paziņojumi ir atspējoti.",
"An error occurred whilst saving your email notification preferences.": "Saglabājot Tavus epasta paziņojumu uzstādījumus, radās kļūda.",
"Call invitation": "Uzaicinājuma zvans",
"Cancel": "Atcelt",
"Cancel Sending": "Atcelt sūtīšanu",
"Can't update user notification settings": "Nav iespējams atjaunot lietotāja notifikāciju ziņu uzstādījumus",
"Changelog": "Izmaiņu saraksts",
"Can't update user notification settings": "Neizdodas atjaunot lietotāja paziņojumu iestatījumus",
"Changelog": "Izmaiņu saraksts (vēsture)",
"Close": "Aizvērt",
"Collapse panel": "Aizvērt apgabalu",
"Collecting app version information": "Tiek apkopota programmas versijas informācija",
"Collecting logs": "Tiek apkopoti logfaili",
"Couldn't find a matching Matrix room": "Nav iespējams noteikt atbilstošo Matrix istabu",
"Custom Server Options": "Īpaši servera uzstādījumi",
"Collapse panel": "Sakļaut (saritināt) paneli",
"Collecting app version information": "Tiek iegūta programmas versijas informācija",
"Collecting logs": "Tiek iegūti logfaili",
"Couldn't find a matching Matrix room": "Atbilstoša Matrix istaba netika atrasta",
"Custom Server Options": "Iestatāmie servera uzstādījumi",
"customServer_text": "Tu vari izmantot īpašus servera uzstādījumus, lai pierakstītos citos Matrix serveros, norādot atšķirīgu servera URL adresi.<br/>Tas atļaus Tev izmantot Riot ar jau eksistējošu Matrix kontu citā serverī.<br/><br/>Tu vari norādīt arī īpašu identitātes serveri, bet tad nevarēsi uzaicināt lietotājus pēc epasta adreses,kā arī pēc tās tikt uzaicināts/a.",
"Discussion of the Identity Service API": "Diskusija par identitātes servisa API",
"delete the alias.": "dzēst aizstājējvārdu.",
"Discussion of the Identity Service API": "Diskusija par Identitātes servisa API",
"delete the alias.": "dzēst aizstājējvārdu (aliasi).",
"Delete the room alias %(alias)s and remove %(name)s from the directory?": "Dzēst istabas aizstājējvārdu %(alias)s un dzēst %(name)s no kataloga?",
"Describe your problem here.": "Apraksti savu problēmu šeit.",
"Describe your problem here.": "Apraksti šeit savu problēmu.",
"Direct Chat": "Tiešais čats",
"Directory": "Katalogs",
"Dismiss": "Noņemt",
"Dismiss": "Atteikums",
"Download this file": "Lejupielādēt šo failu",
"Enable audible notifications in web client": "Iespējot skaņas paziņojumus web klienta programmā",
"Enable desktop notifications": "Iespējot darbvirsmas notifikāciju paziņojumus",
"Enable email notifications": "Iespējot epasta notifikāciju paziņojumus",
"Enable notifications for this account": "Iespējot notifikāciju paziņojumus šim kontam",
"Enable audible notifications in web client": "Iespējot skaņas paziņojumus web klientā",
"Enable desktop notifications": "Iespējot darbvirsmas paziņojumus",
"Enable email notifications": "Iespējot paziņojumus pa epastu",
"Enable notifications for this account": "Iespējot paziņojumus šim kontam",
"Enable them now": "Iespējot tos tagad",
"Enter keywords separated by a comma:": "Ievadi atslēgvārdus, atdalītus ar komatu:",
"Error": "Kļūda",
"Error saving email notification preferences": "Kļūda saglabājot epasta notifikāciju paziņojumu uzstādījumus",
"#example": "#piemērs",
"Expand panel": "Izvērst apgabalu",
"Failed to add tag %(tagName)s to room": "Neizdevās pievienot birku %(tagName)s istabai",
"Failed to change settings": "Neizdevās mainīt uzstādījumus",
"Expand panel": "Izvērst paneli",
"Failed to add tag %(tagName)s to room": "Neizdevās istabai pievienot birku %(tagName)s",
"Failed to change settings": "Neizdevās nomainīt iestatījumus",
"Failed to forget room %(errCode)s": "Neizdevās \"aizmirst\" istabu %(errCode)s",
"Failed to update keywords": "Neizdevās atjaunot atslēgvārdus",
"Failed to update keywords": "Neizdevās aktualizēt atslēgvārdus",
"Failed to get protocol list from Home Server": "Neizdevās iegūt protokolu sarakstu no mājas servera",
"Failed to get public room list": "Neizdevās iegūt publisko istabu sarakstu",
"Failed to remove tag %(tagName)s from room": "Neizdevās dzēst istabas birku %(tagName)s",
"Failed to remove tag %(tagName)s from room": "Neizdevās istabai noņemt birku %(tagName)s",
"Failed to send report: ": "Neizdevās nosūtīt atskaiti: ",
"Failed to set direct chat tag": "Neizdevās uzstādīt birku tiešajam čatam",
"Failed to set direct chat tag": "Neizdevās tiešajam čatam uzstādīt birku",
"Continue": "Turpināt",
"Failed to change password. Is your password correct?": "Neizdevās mainīt paroli. Vai tava parole ir pareiza?",
"Favourite": "Favorīts",
"Mute": "Apklusināt",
"Failed to change password. Is your password correct?": "Neizdevās nomainīt paroli. Vai tā ir pareiza?",
"Favourite": "Tava izlase (favorīti)",
"Mute": "Kluss (noklusināt)",
"Notifications": "Paziņojumi",
"OK": "LABI",
"OK": "Labs ir",
"Operation failed": "Darbība neizdevās",
"Remove": "Dzēst",
"Search": "Meklēt",
"unknown error code": "nezināms kļūdas kods",
"Monday": "Pirmdiena",
"Tuesday": "Otrdiena",
"Wednesday": "Trešdiena",
"Thursday": "Ceturtdiena",
"Friday": "Piektdiena",
"Saturday": "Sestdiena",
"Sunday": "Svētdiena",
"powered by Matrix": "spēcināts ar Matrix",
"Failed to set Direct Message status of room": "Neizdevās iestatīt istabas tiešo ziņu statusu",
"Monday": "pirmdiena",
"Tuesday": "otrdiena",
"Wednesday": "trešdiena",
"Thursday": "ceturtdiena",
"Friday": "piektdiena",
"Saturday": "sestdiena",
"Sunday": "svētdiena",
"powered by Matrix": "Tiek darbināts ar Matrix",
"Failed to set Direct Message status of room": "Neizdevās iestatīt istabas tiešās ziņas statusu",
"Fetching third party location failed": "Neizdevās iegūt trešās puses atrašanās vietu",
"Files": "Faili",
"Filter room names": "Filtrēt pēc istabu nosaukuma",
"Forget": "\"Aizmirst\"",
"Forget": "Aizmirst",
"Forward Message": "Pārsūtīt ziņu",
"Guests can join": "Viesi var pievienoties",
"Hide panel": "Slēpt apgabalu",
"Guests can join": "Var pievienoties viesi",
"Hide panel": "Slēpt paneli",
"(HTTP status %(httpStatus)s)": "(HTTP statuss %(httpStatus)s)",
"I understand the risks and wish to continue": "Es saprotu riskus un vēlos turpināt",
"In order to diagnose problems, logs from this client will be sent with this bug report. If you would prefer to only send the text above, please untick:": "Problēmu diagnosticēšanas ietvaros, šī klienta logfaili tiks nosūtīti kopā ar šo kļūdas paziņojumu. Ja vēlies nosūtīt vienīgi zemākesošo tekstu, lūdzu atķeksē:",
"I understand the risks and wish to continue": "Es apzinos riskus un vēlos turpināt",
"In order to diagnose problems, logs from this client will be sent with this bug report. If you would prefer to only send the text above, please untick:": "Problēmu diagnosticēšanas mērķim šī klienta logfaili tiks nosūtīti kopā ar šo kļūdas atskaiti. Ja vēlies nosūtīt vienīgi zemāk redzamo tekstu, lūdzu noņem ķeksi:",
"Invite to this room": "Uzaicināt uz šo istabu",
"Keywords": "Atslēgvārdi",
"Leave": "Atstāt",
"Login": "Pierakstīties",
"Loading bug report module": "Ielādējas kļūdas ziņojumu modulis",
"Login": "Ierakstīties",
"Loading bug report module": "Ielādējas kļūdu atskaišu modulis",
"Low Priority": "Zema prioritāte",
"Members": "Biedri",
"Mentions only": "Vienīgi atsauces",
"Messages containing my display name": "Ziņas, kuras satur manu redzamo vārdu",
"Messages containing <span>keywords</span>": "Ziņas,kuras satur <span>atslēgvārdus</span>",
"Messages containing <span>keywords</span>": "Ziņas, kuras satur <span>atslēgvārdus</span>",
"Messages containing my user name": "Ziņas, kuras satur manu lietotājvārdu",
"Messages in group chats": "Ziņas grupas čatos",
"Messages in one-to-one chats": "Ziņas viens-pret-vienu čatos",
"Messages sent by bot": "Botu nosūtītās ziņas",
"more": "vairāk",
"No rooms to show": "Nav istabu, ko parādīt",
"No rooms to show": "Nav istabu, kuras parādīt",
"Noisy": "Trokšņains",
"Notification targets": "Notifikācijas paziņojuma mērķi",
"Notification targets": "Paziņojuma mērķi",
"Notifications on the following keywords follow rules which can’t be displayed here:": "Paziņojumi par šādiem atslēgvārdiem atbilst noteikumiem, kurus šeit nevar parādīt:",
"Notify for all other messages/rooms": "Paziņot par visām citām ziņām/istabām",
"Notify me for anything else": "Paziņot man par jebko citu",
"Off": "Izslēgts",
"On": "Ieslēgts",
"Off": "Izslēgt",
"On": "Ieslēgt",
"Permalink": "Pastāvīgā saite",
"Please describe the bug. What did you do? What did you expect to happen? What actually happened?": "Lūdzu, apraksti kļūdu. Ko Tu darīji? Kas tika gaidīts, lai notiktu? Kas rezultātā notika?",
"Please describe the bug. What did you do? What did you expect to happen? What actually happened?": "Lūdzu, apraksti kļūdu. Kas tika darīts? Kādas bija gaidas (kāds rezultāts tika sagaidīts)? Kas realitātē notika?",
"Please describe the bug and/or send logs.": "Lūdzu apraksti kļūdu un/vai nosūti logfailus.",
"Please install <a href=\"https://www.google.com/chrome\">Chrome</a> or <a href=\"https://getfirefox.com\">Firefox</a> for the best experience.": "Lūdzu instalē <a href=\"https://www.google.com/chrome\">Chrome</a> vai <a href=\"https://getfirefox.com\">Firefox</a> pārlūku labākai pārlūkošanas pieredzei.",
"Quote": "Citāts",
@ -109,56 +109,56 @@
"Remove %(name)s from the directory?": "Dzēst %(name)s no kataloga?",
"remove %(name)s from the directory.": "dzēst %(name)s no kataloga.",
"Remove from Directory": "Dzēst no kataloga",
"Report a bug": "Paziņot par kļūdu",
"Report a bug": "Informēt par kļūdu",
"Resend": "Nosūtīt atkārtoti",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Riot darbvirsma %(platformName)s",
"Riot does not know how to join a room on this network": "Riot neatpazina iespēju pievienoties istabai šajā tīklā",
"Riot does not know how to join a room on this network": "Riot nezin kā pievienoties šajā tīklā esošajai istabai",
"Riot is not supported on mobile web. Install the app?": "Riot netiek atbalstīts mobilajā versijā. Instalēt aplikāciju?",
"Riot uses many advanced browser features, some of which are not available or experimental in your current browser.": "Riot izmanto daudzas īpašās pārlūka iespējas, no kurām dažas var nebūt pieejamas vai ir eksperimentālas tavā pašreizējā pārlūkā.",
"Room not found": "Istaba nav atrasta",
"Riot uses many advanced browser features, some of which are not available or experimental in your current browser.": "Riot izmanto daudzas advancētas tīmekļa pārlūka iespējas, no kurām dažas var nebūt pieejamas vai ir eksperimentālas Tavā pašreizējajā pārlūkā.",
"Room not found": "Istaba netika atrasta",
"Search…": "Meklēt…",
"Search for a room": "Meklēt istabu",
"Send": "Nosūtīt",
"Send": "Sūtīt",
"Send logs": "Nosūtīt logfailus",
"Source URL": "Avota URL adrese",
"Sorry, your browser is <b>not</b> able to run Riot.": "Atvaino, diemžēl tavs pārlūks <b>nespēj</b> darboties ar Riot.",
"The Home Server may be too old to support third party networks": "Mājas serveris var būt pārāk novecojis, lai atbalstītu trešo pušu tīmekļa resurursus",
"There are advanced notifications which are not shown here": "Ir īpašie notifikāciju paziņojumi, kuri šeit nav redzami",
"The server may be unavailable or overloaded": "Serveris var nebūt pieejams vai ir pārslogots",
"Sorry, your browser is <b>not</b> able to run Riot.": "Atvaino, diemžēl tavs tīmekļa pārlūks <b>nespēj</b> darbināt Riot.",
"The Home Server may be too old to support third party networks": "Mājas serveris var būt pārāk novecojis, lai ļautu izmantot trešo pušu tīmekļa resursus",
"There are advanced notifications which are not shown here": "Pastāv papildus paziņojumi, kuri šeit netiek rādīti",
"The server may be unavailable or overloaded": "Serveris nav pieejams vai ir pārslogots",
"This Room": "Šī istaba",
"Unable to fetch notification target list": "Nav iespējams iegūt notifikāciju paziņojumu mērķu sarakstu",
"Unable to join network": "Nav iespējams pievienoties tīmeklim",
"Unable to look up room ID from server": "Nav iespējams iegūt istabas ID no servera",
"Unavailable": "Nav pieejams",
"Unhide Preview": "Nerādīt priekšskatījumu",
"Unable to fetch notification target list": "Neizdevās iegūt paziņojumu mērķu sarakstu",
"Unable to join network": "Nav iespējams pievienoties tīklam",
"Unable to look up room ID from server": "Nav iespējams no servera iegūt istabas ID",
"Unavailable": "Nepieejams",
"Unhide Preview": "Rādīt priekšskatījumu",
"Unknown device": "Nezināma ierīce",
"Unnamed room": "Nezināma istaba",
"Update": "Atjaunot",
"Uploaded on %(date)s by %(user)s": "Augšuplādēts %(date)s no %(user)s",
"Unnamed room": "Nenosaukta istaba",
"Update": "Aktualizēt",
"Uploaded on %(date)s by %(user)s": "Augšuplādēja %(user)s %(date)s",
"Uploading report": "Augšuplādē atskaiti",
"View Decrypted Source": "Skatīt atšifrētu avotu",
"View Source": "Skatīt avotu",
"What's New": "Kas jauns",
"What's new?": "Kas jauns?",
"Waiting for response from server": "Gaida atbildi no servera",
"Waiting for response from server": "Gaidam atbildi no servera",
"When I'm invited to a room": "Kad esmu uzaicināts/a istabā",
"World readable": "Lasāms pasaulei",
"You cannot delete this image. (%(code)s)": "Tu nevari dzēst šo attēlu. (%(code)s)",
"World readable": "Pieejams ikvienam no visurienes",
"You cannot delete this image. (%(code)s)": "Šo attēlu nevar izdzēst (%(code)s)",
"You cannot delete this message. (%(code)s)": "Tu nevari dzēst šo ziņu. (%(code)s)",
"You are not receiving desktop notifications": "Tu nesaņem darbvirsmas notifikāciju paziņojumus",
"You might have configured them in a client other than Riot. You cannot tune them in Riot but they still apply": "Tu, iespējams, konfigurēji tās kādā citā klientā, nevis Riot. Tu nevari pielāgot tos Riot, bet tie joprojām ir spēkā",
"Today": "Šodien",
"Yesterday": "Vakar",
"You are not receiving desktop notifications": "Netiek saņemti darbvirsmas paziņojumi",
"You might have configured them in a client other than Riot. You cannot tune them in Riot but they still apply": "Droši vien Tu konfigurēji tās kādā citā Matrix klientā, nevis Riot. Nav iespējams tos pārkonfigurēt ar Riot, bet tie joprojām tiek izmantoti",
"Today": "šodien",
"Yesterday": "vakar",
"Warning": "Brīdinājums",
"Checking for an update...": "Lūkojamies pēc atjauninājuma...",
"Error encountered (%(errorDetail)s).": "Notika kļūda (%(errorDetail)s).",
"No update available.": "Atjauninājumi nav pieejami.",
"Downloading update...": "Lejupielādējam atjauninājumus...",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Tev ir nepieciešams izmantot HTTPS savienojumu, lai izmantotu ekrāna kopīgošanas zvanu.",
"Checking for an update...": "Lūkojamies pēc aktualizācijas...",
"Error encountered (%(errorDetail)s).": "Gadījās kļūda (%(errorDetail)s).",
"No update available.": "Nav pieejamu aktualizāciju .",
"Downloading update...": "Lejupielādējam aktualizāciju...",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Lai izmantotu ekrāna kopīgošanas zvanu, nepieciešams izmantot HTTPS savienojumu.",
"With your current browser, the look and feel of the application may be completely incorrect, and some or all features may not function. If you want to try it anyway you can continue, but you are on your own in terms of any issues you may encounter!": "Tavā pašreizējā pārlūkā aplikācijas izskats un uzvedība var būt pilnīgi neatbilstoša, kā arī dažas no visām funkcijām var nedarboties. Ja vēlies turpināt izmantot šo pārlūku, Tu vari arī turpināt, apzinoties, ka šajā gadījumā esi viens/a ar iespējamo problēmu!",
"Welcome to Riot.im": "Laipni lūdzam Riot.im",
"Decentralised, encrypted chat &amp; collaboration powered by [matrix]": "Decentralizēta, šifrēta čata &amp; sistēma, spēcināta ar [matrix]",
"Search the room directory": "Meklēt istabu katalogu",
"Welcome to Riot.im": "Esiet gaidīti Riot.im",
"Decentralised, encrypted chat &amp; collaboration powered by [matrix]": "Decentralizēta, šifrēta čata &amp; kopdarbošanās sistēma uz [matrix] bāzes",
"Search the room directory": "Meklēt istabu katalogā",
"Chat with Riot Bot": "Pačatot ar Riot botu",
"Get started with some tips from Riot Bot!": "Iepazīsties ar dažiem knifiem no Riot bota!",
"General discussion about Matrix and Riot": "Galvenā diskusija par Matrix un Riot",
@ -167,42 +167,42 @@
"Riot/iOS &amp; matrix-ios-sdk chat": "Riot/iOS &amp; matrix-ios-sdk čats",
"Riot/Android &amp; matrix-android-sdk chat": "Riot/Android &amp; matrix-android-sdk čats",
"Matrix technical discussions": "Matrix tehniskās diskusijas",
"Running Matrix services": "Izmantot Matrix pakalpojumus",
"Community-run support for Synapse": "Komūnas atbalsts Synapse",
"Admin support for Dendrite": "Administrācijas atbalsts Dendrite",
"Announcements about Synapse releases": "Paziņojumi par Synapse izlaidumiem",
"Running Matrix services": "Matrix pakalpojumu izmantošana",
"Community-run support for Synapse": "\"Synapse\" komūnas nodrošināts atbalsts",
"Admin support for Dendrite": "Administrotora atbalsts \"Dendrite\"",
"Announcements about Synapse releases": "Paziņojumi par \"Synapse\" izlaidumiem",
"Support for those using and running matrix-appservice-irc": "Atbalsts tiem, kuri izmanto matrix-appservice-irc",
"Building services on Matrix": "Pakalpojumu būvēšana uz Matrix",
"Building services on Matrix": "Uz Matrix bāzētu pakalpojumu izveide",
"Support for those using the Matrix spec": "Atbalsts tiem, kuri izmanto Matrix specifikācijas",
"Design and implementation of E2E in Matrix": "Dizains un E2E implementācija Matrix",
"Implementing VR services with Matrix": "VR servisu implementācija Matrix",
"Implementing VoIP services with Matrix": "VoIP pakalpojumu implementācija Matrix",
"Support for those using, running and writing other bridges": "Atbalsts tiem, kuri izmanto un raksta citus \"tilta\" risinājumus",
"Design and implementation of E2E in Matrix": "E2E arhitektūra un iedzīvināšana Matrix",
"Implementing VR services with Matrix": "VR pakalpojumu iedzīvināšana Matrix",
"Implementing VoIP services with Matrix": "VoIP pakalpojumu iedzīvināšana Matrix",
"Support for those using, running and writing other bridges": "Atbalsts tiem, kuri izmanto un rada citus \"tiltu\" risinājumus",
"Contributing code to Matrix and Riot": "Dot ieguldījumu Matrix and Riot kodā",
"Dev chat for the Riot/Web dev team": "Riot/Web izstrādātāju komandas čats",
"Dev chat for the Dendrite dev team": "Dendrite izstrādatāju komandas čats",
"Co-ordination for Riot/Web translators": "Riot/Web tulkotāju koordinācija",
"Lots of rooms already exist in Matrix, linked to existing networks (Slack, IRC, Gitter etc) or independent. Check out the directory!": "Matrix sistēmā pastāv neskaitāmas neatkarīgas vai eksistējošiem tīmekļa resursiem (Slack, IRC, Gitter utml.) piesaistītas istabas. Ar tām vari iepazīties katalogā!",
"Lots of rooms already exist in Matrix, linked to existing networks (Slack, IRC, Gitter etc) or independent. Check out the directory!": "Matrix-ā pastāv daudzas neatkarīgas un/vai eksistējošiem tīmekļa resursiem (Slack, IRC, Gitter u.tml.) piesaistītas istabas. Ieskaties katalogā!",
"You have successfully set a password!": "Tu veiksmīgi nomainīji paroli!",
"You can now return to your account after signing out, and sign in on other devices.": "Tu vari tagad atgriezties savā kontā pēc izrakstīšanās, un pierakstīties no citām ierīcēm.",
"Please set a password!": "Lūdzu iestati paroli!",
"This will allow you to return to your account after signing out, and sign in on other devices.": "Tas atļaus Tev atgriezties savā kontā pēc izrakstīšanās, un pierakstīties no citām ierīcēm.",
"You have successfully set a password and an email address!": "Tu veiksmīgi iestatīji paroli un epasta adresi!",
"Remember, you can always set an email address in user settings if you change your mind.": "Atceries, ka Tu vienmēr vari iestatīt epasta adresi lietotāja uzstādījumos, ja mainīsi domas.",
"To return to your account in future you need to <u>set a password</u>": "Lai nākotnē atgrieztos savā kontā, tev būs nepieciešams <u>iestatīt paroli</u>",
"Remember, you can always set an email address in user settings if you change your mind.": "Atceries, ka Tu vienmēr vari iestatīt epasta adresi lietotāja uzstādījumos, ja pārdomāsi.",
"To return to your account in future you need to <u>set a password</u>": "Lai nākotnē atgrieztos savā kontā, nepieciešams <u>iestatīt paroli</u>",
"Set Password": "Iestatīt paroli",
"Couldn't load home page": "Neizdevās ielādēt sākumlapu",
"Show message in desktop notification": "Parādīt ziņu darbvirsmas paziņojumos",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different Home server URL.<br/>This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different home server.<br/><br/>You can also set a custom identity server but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Tu vari lietot \"custom\" servera opcijas, lai ielogotos citos Matrix serveros, norādot citu mājasservera URL.<br> Tas atļaus tev lietot Riot ar esošo Matrix kontu uz cita mājasservera.<br/><br/>Tu arī vari uzstādīt atsevišķu identitāšu serveri, taču tad Tev nebūs iespēju uzaicināt lietotājus izmantojot epasta adresi, vai pašam tikt uzaicinātam izmantojot epasta adresi.",
"Appear Offline": "Šķiet oflainā",
"Away": "Prom",
"Bug report sent": "Kļūdas paziņojums nosūtīts",
"Appear Offline": "Šķiet nesaistē (oflainā)",
"Away": "Prom (nav uz vietas)",
"Bug report sent": "Kļūdas atskaite nosūtīta",
"Thank you!": "Tencinam!",
"Back": "Atpakaļ",
"Send Custom Event": "Sūtīt īpašu notikumu",
"You must specify an event type!": "Tev jānorāda notikuma tips!",
"Send Custom Event": "Sūtīt individuālu notikumu",
"You must specify an event type!": "Jānorāda notikuma tips!",
"Event sent!": "Notikums nosūtīts!",
"Failed to send custom event.": "Īpašo notikumu nosūtīt neizdevās.",
"Failed to send custom event.": "Individuālo notikumu nosūtīt neizdevās.",
"Event Type": "Notikuma tips",
"State Key": "Stāvokļa atslēga",
"Event Content": "Notikuma saturs",
@ -215,13 +215,13 @@
"Developer Tools": "Attīstītāja instrumenti",
"Unpin Message": "Atkabināt ziņu",
"Pin Message": "Piekabināt ziņu",
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink> or <firefoxLink>Firefox</firefoxLink> for the best experience.": "Labāko lietošanas pieredzi gūsiet uzstādot pārlūkprogrammu <chromeLink>Chromium</chromeLink> vai <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>.",
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink> or <firefoxLink>Firefox</firefoxLink> for the best experience.": "Labāko lietošanas pieredzi gūsi uzstādot pārlūkprogrammu <chromeLink>Chromium</chromeLink> vai <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>.",
"<safariLink>Safari</safariLink> and <operaLink>Opera</operaLink> work too.": "<safariLink>Safari</safariLink> un <operaLink>Opera</operaLink> arī nav skādējami.",
"Register": "Reģistrācija",
"%(count)s Members|other": "%(count) biedru",
"Register": "Reģistrēties",
"%(count)s Members|other": "%(count)s biedru",
"%(count)s Members|one": "%(count)s biedru",
"Rooms": "Istabas",
"Invite to this community": "Uzaicināt šajā komūnā",
"Add rooms to this community": "Pievienot istabas šai konai",
"Add rooms to this community": "Pievienot istabas šai kopienai",
"Reply": "Atbildēt"
}

Loading…
Cancel
Save