Translated using Weblate (Latvian)

Currently translated at 100.0% (207 of 207 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/lv/
pull/4797/head
Lauris Mierkalns 5 years ago committed by Weblate
parent 9d8215e49f
commit de04cba41f
  1. 210
      src/i18n/strings/lv.json

@ -1 +1,209 @@
{}
{
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(appName)s caur %(browserName)s un %(osName)s",
"<a href=\"http://apple.com/safari\">Safari</a> and <a href=\"http://opera.com\">Opera</a> work too.": "darbojas arī <a href=\"http://apple.com/safari\">Safari</a> un <a href=\"http://opera.com\">Opera</a>.",
"A new version of Riot is available.": "Ir pieejama jauna Riot versija.",
"Add an email address above to configure email notifications": "Pievieno augšā epasta adresi, lai konfigurētu epasta notifikāciju paziņojumus",
"Advanced notification settings": "Īpašie notifikāciju uzstādījumi",
"All messages": "Visas ziņas",
"All messages (loud)": "Visas ziņas (skaļi)",
"All Rooms": "Visas istabas",
"All notifications are currently disabled for all targets.": "Visi notifikāciju paziņojumi ir atspējoti visiem saņēmējiem.",
"An error occurred whilst saving your email notification preferences.": "Radās kļūda saglabājot tavus epasta notifikāciju ziņu uzstādījumus.",
"Call invitation": "Ielūguma zvans",
"Cancel": "Atcelt",
"Cancel Sending": "Atcelt sūtīšanu",
"Can't update user notification settings": "Nav iespējams atjaunot lietotāja notifikāciju ziņu uzstādījumus",
"Changelog": "Izmaiņu saraksts",
"Close": "Aizvērt",
"Collapse panel": "Aizvērt apgabalu",
"Collecting app version information": "Tiek apkopota programmas versijas informācija",
"Collecting logs": "Tiek apkopoti logfaili",
"Create new room": "Izveidot jaunu istabu",
"Couldn't find a matching Matrix room": "Nav iespējams noteikt atbilstošo Matrix istabu",
"Custom Server Options": "Īpaši servera uzstādījumi",
"customServer_text": "Tu vari izmantot īpašus servera uzstādījumus, lai pierakstītos citos Matrix serveros, norādot atšķirīgu servera URL adresi.<br/>Tas atļaus Tev izmantot Riot ar jau eksistējošu Matrix kontu citā serverī.<br/><br/>Tu vari norādīt arī īpašu identitātes serveri, bet tad nevarēsi uzaicināt lietotājus pēc epasta adreses,kā arī pēc tās tikt uzaicināts/a.",
"Discussion of the Identity Service API": "Diskusija par identitātes servisa API",
"delete the alias.": "dzēst aizstājējvārdu.",
"Delete the room alias %(alias)s and remove %(name)s from the directory?": "Dzēst istabas aizstājējvārdu %(alias)s un dzēst %(name)s no kataloga?",
"Describe your problem here.": "Apraksti savu problēmu šeit.",
"Direct Chat": "Tiešais čats",
"Directory": "Katalogs",
"Dismiss": "Noņemt",
"Download this file": "Lejupielādēt šo failu",
"Drop here %(toAction)s": "Ievelc šeit %(toAction)s",
"Enable audible notifications in web client": "Iespējot skaņas paziņojumus web klienta programmā",
"Enable desktop notifications": "Iespējot darbvirsmas notifikāciju paziņojumus",
"Enable email notifications": "Iespējot epasta notifikāciju paziņojumus",
"Enable notifications for this account": "Iespējot notifikāciju paziņojumus šim kontam",
"Enable them now": "Iespējot tos tagad",
"Enter keywords separated by a comma:": "Ievadi atslēgvārdus, atdalītus ar komatu:",
"Error": "Kļūda",
"Error saving email notification preferences": "Kļūda saglabājot epasta notifikāciju paziņojumu uzstādījumus",
"#example": "#piemērs",
"Expand panel": "Izvērst apgabalu",
"Failed to": "Neizdevās",
"Failed to add tag %(tagName)s to room": "Neizdevās pievienot birku %(tagName)s istabai",
"Failed to change settings": "Neizdevās mainīt uzstādījumus",
"Failed to forget room %(errCode)s": "Neizdevās \"aizmirst\" istabu %(errCode)s",
"Failed to update keywords": "Neizdevās atjaunot atslēgvārdus",
"Failed to get protocol list from Home Server": "Neizdevās iegūt protokolu sarakstu no mājas servera",
"Failed to get public room list": "Neizdevās iegūt publisko istabu sarakstu",
"Failed to join the room": "Neizdevās pievienoties istabai",
"Failed to remove tag %(tagName)s from room": "Neizdevās dzēst istabas birku %(tagName)s",
"Failed to send report: ": "Neizdevās nosūtīt atskaiti: ",
"Failed to set direct chat tag": "Neizdevās uzstādīt birku tiešajam čatam",
"Continue": "Turpināt",
"Failed to change password. Is your password correct?": "Neizdevās mainīt paroli. Vai tava parole ir pareiza?",
"Favourite": "Favorīts",
"Mute": "Apklusināt",
"Notifications": "Paziņojumi",
"OK": "LABI",
"Operation failed": "Darbība neizdevās",
"Please Register": "Lūdzu reģistrējies",
"Remove": "Dzēst",
"Search": "Meklēt",
"Settings": "Iestatījumi",
"unknown error code": "nezināms kļūdas kods",
"Monday": "Pirmdiena",
"Tuesday": "Otrdiena",
"Wednesday": "Trešdiena",
"Thursday": "Ceturtdiena",
"Friday": "Piektdiena",
"Saturday": "Sestdiena",
"Sunday": "Svētdiena",
"Welcome page": "\"Laipni lūdzam\" lapa",
"Room directory": "Istabu katalogs",
"Start chat": "Uzsākt čatu",
"powered by Matrix": "spēcināts ar Matrix",
"Failed to set Direct Message status of room": "Neizdevās iestatīt istabas tiešo ziņu statusu",
"Fetching third party location failed": "Neizdevās iegūt trešās puses atrašanās vietu",
"Files": "Faili",
"Filter room names": "Filtrēt pēc istabu nosaukuma",
"Forget": "\"Aizmirst\"",
"Forward Message": "Pārsūtīt ziņu",
" from room": " no istabas",
"Guests can join": "Viesi var pievienoties",
"Guest users can't invite users. Please register to invite.": "Viesi nevar uzaicināt lietotājus. Lūdzu reģistrējies, lai uzaicinātu.",
"Hide panel": "Slēpt apgabalu",
"(HTTP status %(httpStatus)s)": "(HTTP statuss %(httpStatus)s)",
"I understand the risks and wish to continue": "Es saprotu riskus un vēlos turpināt",
"In order to diagnose problems, logs from this client will be sent with this bug report. If you would prefer to only send the text above, please untick:": "Problēmu diagnosticēšanas ietvaros, šī klienta logfaili tiks nosūtīti kopā ar šo kļūdas paziņojumu. Ja vēlies nosūtīt vienīgi zemākesošo tekstu, lūdzu atķeksē:",
"Invite to this room": "Uzaicināt uz šo istabu",
"Keywords": "Atslēgvārdi",
"Leave": "Atstāt",
"Login": "Pierakstīties",
"Loading bug report module": "Ielādējas kļūdas ziņojumu modulis",
"Low Priority": "Zema prioritāte",
"Members": "Biedri",
"Mentions only": "Vienīgi atsauces",
"Messages containing my display name": "Ziņas, kuras satur manu redzamo vārdu",
"Messages containing <span>keywords</span>": "Ziņas,kuras satur <span>atslēgvārdus</span>",
"Messages containing my user name": "Ziņas, kuras satur manu lietotājvārdu",
"Messages in group chats": "Ziņas grupas čatos",
"Messages in one-to-one chats": "Ziņas viens-pret-vienu čatos",
"Messages sent by bot": "Botu nosūtītās ziņas",
"more": "vairāk",
"No rooms to show": "Nav istabu, ko parādīt",
"Noisy": "Trokšņains",
"Notification targets": "Notifikācijas paziņojuma mērķi",
"Notifications on the following keywords follow rules which can’t be displayed here:": "Paziņojumi par šādiem atslēgvārdiem atbilst noteikumiem, kurus šeit nevar parādīt:",
"Notify for all other messages/rooms": "Paziņot par visām citām ziņām/istabām",
"Notify me for anything else": "Paziņot man par jebko citu",
"Off": "Izslēgts",
"On": "Ieslēgts",
"Permalink": "Pastāvīgā saite",
"Please describe the bug. What did you do? What did you expect to happen? What actually happened?": "Lūdzu, apraksti kļūdu. Ko Tu darīji? Kas tika gaidīts, lai notiktu? Kas rezultātā notika?",
"Please describe the bug and/or send logs.": "Lūdzu apraksti kļūdu un/vai nosūti logfailus.",
"Please install <a href=\"https://www.google.com/chrome\">Chrome</a> or <a href=\"https://getfirefox.com\">Firefox</a> for the best experience.": "Lūdzu instalē <a href=\"https://www.google.com/chrome\">Chrome</a> vai <a href=\"https://getfirefox.com\">Firefox</a> pārlūku labākai pārlūkošanas pieredzei.",
"Quote": "Citāts",
"Reject": "Noraidīt",
"Remove %(name)s from the directory?": "Dzēst %(name)s no kataloga?",
"remove %(name)s from the directory.": "dzēst %(name)s no kataloga.",
"Remove from Directory": "Dzēst no kataloga",
"Report a bug": "Paziņot par kļūdu",
"Resend": "Nosūtīt atkārtoti",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Riot darbvirsma %(platformName)s",
"Riot does not know how to join a room on this network": "Riot neatpazina iespēju pievienoties istabai šajā tīklā",
"Riot is not supported on mobile web. Install the app?": "Riot netiek atbalstīts mobilajā versijā. Instalēt aplikāciju?",
"Riot uses many advanced browser features, some of which are not available or experimental in your current browser.": "Riot izmanto daudzas īpašās pārlūka iespējas, no kurām dažas var nebūt pieejamas vai ir eksperimentālas tavā pašreizējā pārlūkā.",
"Room not found": "Istaba nav atrasta",
"Search…": "Meklēt…",
"Search for a room": "Meklēt istabu",
"Send": "Nosūtīt",
"Send logs": "Nosūtīt logfailus",
"Source URL": "Avota URL adrese",
"Sorry, your browser is <b>not</b> able to run Riot.": "Atvaino, diemžēl tavs pārlūks <b>nespēj</b> darboties ar Riot.",
"The Home Server may be too old to support third party networks": "Mājas serveris var būt pārāk novecojis, lai atbalstītu trešo pušu tīmekļa resurursus",
"There are advanced notifications which are not shown here": "Ir īpašie notifikāciju paziņojumi, kuri šeit nav redzami",
"The server may be unavailable or overloaded": "Serveris var nebūt pieejams vai ir pārslogots",
"This Room": "Šī istaba",
"This room is inaccessible to guests. You may be able to join if you register.": "Šī istaba viesiem nav pieejama. Tu varētu tai pievienoties, ja reģistrēsies.",
" to room": " uz istabu",
"Unable to fetch notification target list": "Nav iespējams iegūt notifikāciju paziņojumu mērķu sarakstu",
"Unable to join network": "Nav iespējams pievienoties tīmeklim",
"Unable to look up room ID from server": "Nav iespējams iegūt istabas ID no servera",
"Unavailable": "Nav pieejams",
"Unhide Preview": "Nerādīt priekšskatījumu",
"Unknown device": "Nezināma ierīce",
"Unnamed room": "Nezināma istaba",
"Update": "Atjaunot",
"Uploaded on %(date)s by %(user)s": "Augšuplādēts %(date)s no %(user)s",
"Uploading report": "Augšuplādē atskaiti",
"View Decrypted Source": "Skatīt atšifrētu avotu",
"View Source": "Skatīt avotu",
"What's New": "Kas jauns",
"What's new?": "Kas jauns?",
"Waiting for response from server": "Gaida atbildi no servera",
"When I'm invited to a room": "Kad esmu uzaicināts/a istabā",
"World readable": "Lasāms pasaulei",
"You cannot delete this image. (%(code)s)": "Tu nevari dzēst šo attēlu. (%(code)s)",
"You cannot delete this message. (%(code)s)": "Tu nevari dzēst šo ziņu. (%(code)s)",
"You are not receiving desktop notifications": "Tu nesaņem darbvirsmas notifikāciju paziņojumus",
"You are Rioting as a guest. <a>Register</a> or <a>sign in</a> to access more rooms and features!": "Tu šeit atrodies kā viesis. <a>Reģistrējies</a> vai <a>pieraksties</a>, lai piekļūtu visām istabām un iespējām!",
"You might have configured them in a client other than Riot. You cannot tune them in Riot but they still apply": "Tu, iespējams, konfigurēji tās kādā citā klientā, nevis Riot. Tu nevari pielāgot tos Riot, bet tie joprojām ir spēkā",
"Today": "Šodien",
"Yesterday": "Vakar",
"Warning": "Brīdinājums",
"Checking for an update...": "Lūkojamies pēc atjauninājuma...",
"Error encountered (%(errorDetail)s).": "Notika kļūda (%(errorDetail)s).",
"No update available.": "Atjauninājumi nav pieejami.",
"Downloading update...": "Lejupielādējam atjauninājumus...",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Tev ir nepieciešams izmantot HTTPS savienojumu, lai izmantotu ekrāna kopīgošanas zvanu.",
"With your current browser, the look and feel of the application may be completely incorrect, and some or all features may not function. If you want to try it anyway you can continue, but you are on your own in terms of any issues you may encounter!": "Tavā pašreizējā pārlūkā aplikācijas izskats un uzvedība var būt pilnīgi neatbilstoša, kā arī dažas no visām funkcijām var nedarboties. Ja vēlies turpināt izmantot šo pārlūku, Tu vari arī turpināt, apzinoties, ka šajā gadījumā esi viens/a ar iespējamo problēmu!",
"Welcome to Riot.im": "Laipni lūdzam Riot.im",
"Decentralised, encrypted chat &amp; collaboration powered by [matrix]": "Decentralizēta, šifrēta čata &amp; sistēma, spēcināta ar [matrix]",
"Search the room directory": "Meklēt istabu katalogu",
"Chat with Riot Bot": "Pačatot ar Riot botu",
"Get started with some tips from Riot Bot!": "Iepazīsties ar dažiem knifiem no Riot bota!",
"General discussion about Matrix and Riot": "Galvenā diskusija par Matrix un Riot",
"Discussion of all things Matrix!": "Diskusija par visām ar Matrix saistītajām lietām!",
"Riot/Web &amp; Desktop chat": "Riot/Web &amp; darbvirsmas čats",
"Riot/iOS &amp; matrix-ios-sdk chat": "Riot/iOS &amp; matrix-ios-sdk čats",
"Riot/Android &amp; matrix-android-sdk chat": "Riot/Android &amp; matrix-android-sdk čats",
"Matrix technical discussions": "Matrix tehniskās diskusijas",
"Running Matrix services": "Izmantot Matrix pakalpojumus",
"Community-run support for Synapse": "Komūnas atbalsts Synapse",
"Admin support for Dendrite": "Administrācijas atbalsts Dendrite",
"Announcements about Synapse releases": "Paziņojumi par Synapse izlaidumiem",
"Support for those using and running matrix-appservice-irc": "Atbalsts tiem, kuri izmanto matrix-appservice-irc",
"Building services on Matrix": "Pakalpojumu būvēšana uz Matrix",
"Support for those using the Matrix spec": "Atbalsts tiem, kuri izmanto Matrix specifikācijas",
"Design and implementation of E2E in Matrix": "Dizains un E2E implementācija Matrix",
"Implementing VR services with Matrix": "VR servisu implementācija Matrix",
"Implementing VoIP services with Matrix": "VoIP pakalpojumu implementācija Matrix",
"Support for those using, running and writing other bridges": "Atbalsts tiem, kuri izmanto un raksta citus \"tilta\" risinājumus",
"Contributing code to Matrix and Riot": "Dot ieguldījumu Matrix and Riot kodā",
"Dev chat for the Riot/Web dev team": "Riot/Web izstrādātāju komandas čats",
"Dev chat for the Dendrite dev team": "Dendrite izstrādatāju komandas čats",
"Co-ordination for Riot/Web translators": "Riot/Web tulkotāju koordinācija",
"Lots of rooms already exist in Matrix, linked to existing networks (Slack, IRC, Gitter etc) or independent. Check out the directory!": "Matrix sistēmā pastāv neskaitāmas neatkarīgas vai eksistējošiem tīmekļa resursiem (Slack, IRC, Gitter utml.) piesaistītas istabas. Ar tām vari iepazīties katalogā!",
"You have successfully set a password!": "Tu veiksmīgi nomainīji paroli!",
"You can now return to your account after signing out, and sign in on other devices.": "Tu vari tagad atgriezties savā kontā pēc izrakstīšanās, un pierakstīties no citām ierīcēm.",
"Please set a password!": "Lūdzu iestati paroli!",
"This will allow you to return to your account after signing out, and sign in on other devices.": "Tas atļaus Tev atgriezties savā kontā pēc izrakstīšanās, un pierakstīties no citām ierīcēm.",
"You have successfully set a password and an email address!": "Tu veiksmīgi iestatīji paroli un epasta adresi!",
"Remember, you can always set an email address in user settings if you change your mind.": "Atceries, ka Tu vienmēr vari iestatīt epasta adresi lietotāja uzstādījumos, ja mainīsi domas.",
"To return to your account in future you need to <u>set a password</u>": "Lai nākotnē atgrieztos savā kontā, tev būs nepieciešams <u>iestatīt paroli</u>",
"Set Password": "Iestatīt paroli",
"Couldn't load home page": "Neizdevās ielādēt sākumlapu"
}

Loading…
Cancel
Save