You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

46 lines
4.9 KiB

{
"Custom Server Options": "Aangepaste serverinstellingen",
"Dismiss": "Afwijzen",
"powered by Matrix": "mogelijk gemaakt door Matrix",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Riot Desktop op %(platformName)s",
"Riot is not supported on mobile web. Install the app?": "Riot wordt niet ondersteund op het mobiele web. Wil je de app installeren?",
"Unknown device": "Onbekend apparaat",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "U moet HTTPS gebruiken om een oproep met schermdelen te kunnen starten.",
"Welcome to Riot.im": "Welkom bij Riot.im",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Gedecentraliseerd en versleuteld chatten & samenwerken mogelijk gemaakt door [matrix]",
"Search the room directory": "De gesprekscatalogus doorzoeken",
"Chat with Riot Bot": "Chatten met Riot-robot",
"Get started with some tips from Riot Bot!": "Begin met enkele tips van Riot Bot!",
"General discussion about Matrix and Riot": "Algemene discussie over Matrix en Riot",
"Discussion of all things Matrix!": "Discussie over alles wat met Matrix te maken heeft!",
"Riot/Web & Desktop chat": "Riot/Web & Desktop-chat",
"Riot/iOS & matrix-ios-sdk chat": "Riot/iOS & matrix-ios-sdk-chat",
"Riot/Android & matrix-android-sdk chat": "Riot/Android & matrix-android-sdk-chat",
"Matrix technical discussions": "Technische discussies over Matrix",
"Running Matrix services": "Matrixdiensten beheren",
"Community-run support for Synapse": "Synapse-ondersteuning vanuit de gemeenschap",
"Admin support for Dendrite": "Beheerondersteuning voor Dendrite",
"Announcements about Synapse releases": "Aankondigingen over Synapse-uitgaven",
"Support for those using and running matrix-appservice-irc": "Ondersteuning voor gebruikers en beheerders van matrix-appservice-irc",
"Building services on Matrix": "Diensten op Matrix bouwen",
"Support for those using the Matrix spec": "Ondersteuning voor gebruikers van Matrix-specificatie",
"Contributing code to Matrix and Riot": "Code bijdragen aan Matrix en Riot",
"Lots of rooms already exist in Matrix, linked to existing networks (Slack, IRC, Gitter etc) or independent. Check out the directory!": "Veel kamers bestaan al in Matrix, gelinkt aan bestaande netwerken (Slack, IRC, Gitter, enz.) of onafhankelijk. Bekijk de kamerlijst!",
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(appName)s via %(browserName)s op %(osName)s",
"Design and implementation of E2E in Matrix": "Ontwerp en implementatie van E2E in Matrix",
"Implementing VR services with Matrix": "Implementatie van VR-diensten met Matrix",
"Implementing VoIP services with Matrix": "Implementatie van VoIP-diensten met Matrix",
"Discussion of the Identity Service API": "Discussie over de Identity Service API",
"Support for those using, running and writing other bridges": "Ondersteuning voor het gebruiken, draaien en ontwikkelen aan andere bruggen",
"Dev chat for the Riot/Web dev team": "Dev-chat voor het Riot/Web ontwikkelteam",
"Dev chat for the Dendrite dev team": "Dev-chat voor het Dendrite-ontwikkelteam",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different Home server URL.<br/>This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different home server.<br/><br/>You can also set a custom identity server but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Je kan de custom serveropties gebruiken om op andere Matrix-servers in te loggen door een andere thuisserver-URL op te geven.<br/> Dit laat je toe om Riot te gebruiken met een bestaand Matrix-account op een andere thuisserver.<br/><br/>Je kan ook een aangepaste-identiteitsserver opzetten maar dan kan je geen gebruikers uitnodigen via hun e-mailadres, of zelf uitgenodigd worden via je e-mailadres.",
"Co-ordination for Riot translators": "Coördinatie voor Riot vertalers",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "U kunt de aangepaste serverinstellingen gebruiken om u aan te melden bij andere Matrix-servers, door een andere thuisserver-URL in te voeren. Dit laat u toe Riot te gebruiken met een bestaande Matrix-account bij een andere thuisserver.",
"You can also set a custom identity server, but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "U kunt ook een aangepaste identiteitsserver instellen, maar u zult geen gebruikers kunnen uitnodigen via e-mail, of zelf via e-mail uitgenodigd worden.",
"Sign In": "Aanmelden",
"Create Account": "Account aanmaken",
"Need help?": "Hulp nodig?",
"Explore rooms": "Kamers ontdekken",
"Room Directory": "Gesprekscatalogus"
}