You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

37 lines
3.4 KiB

{
"Dismiss": "Avvisa",
"powered by Matrix": "drivs av Matrix",
"Unknown device": "Okänd enhet",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Du måste använda HTTPS för att ringa med skärmdelning.",
"Welcome to Element": "Välkommen till Element",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Decentraliserad, krypterad chatt & samarbetsplattform baserad på [matrix]",
"Sign In": "Logga in",
"Create Account": "Skapa konto",
"Explore rooms": "Utforska rum",
"The message from the parser is: %(message)s": "Meddelandet från parsern är: %(message)s",
"Invalid JSON": "Ogiltig JSON",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Oväntat fel vid appstart. Se konsolen för mer information.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Ogiltiga inställningar: det är enbart möjligt att specificera en default_config, default_server, eller default_hs_url.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Ogiltiga inställningar: ingen standardserver specificerad.",
"Open user settings": "Öppna användarinställningar",
"Go to your browser to complete Sign In": "Gå till din webbläsare för att slutföra inloggningen",
"Missing indexeddb worker script!": "Saknar IndexedDB-workerscript!",
"Unable to load config file: please refresh the page to try again.": "Kan inte ladda konfigurationsfilen: ladda om sidan för att försöka igen.",
"Previous/next recently visited room or community": "Föregående/nästa nyligen besökt rum eller gemenskap",
"%(brand)s Desktop (%(platformName)s)": "%(brand)s skrivbord (%(platformName)s)",
"%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)": "%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)",
"Unsupported browser": "Webbläsaren stöds ej",
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, or <safariLink>Safari</safariLink> for the best experience.": "Installera <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, eller <safariLink>Safari</safariLink> för den bästa upplevelsen.",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Du kan fortsätta använda din nuvarande webbläsare, men vissa eller alla funktioner kanske inte fungerar och utseendet och känslan av applikationen kan var felaktig.",
"I understand the risks and wish to continue": "Jag förstår riskerna och vill fortsätta",
"Go to element.io": "Gå till element.io",
"Failed to start": "Misslyckade att starta",
"Your Element is misconfigured": "Din Element är felkonfigurerad",
"Your Element configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Din Elementkonfiguration innehåller ogiltig JSON. Vänligen rätta till problemet och ladda om sidan.",
"Download Completed": "Nedladdning slutförd",
"Open": "Öppna",
"Powered by Matrix": "Drivs av Matrix",
"Your browser can't run %(brand)s": "Din webbläsare kan inte köra %(brand)s",
"%(brand)s uses advanced browser features which aren't supported by your current browser.": "%(brand)s använder avancerade webbläsarfunktioner som inte stöds av din aktuella webbläsare.",
"Use %(brand)s on mobile": "Använd %(brand)s på mobilen"
}