You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

25 lines
2.2 KiB

{
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Riot på Skrivebord for %(platformName)s",
"Unknown device": "Ukjend eining",
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(appName)s gjennom %(browserName)s på %(osName)s",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Du må bruka HTTPS for å ha ein samtale med skjermdeling.",
"Dismiss": "Avvis",
"powered by Matrix": "Matrixdriven",
"Welcome to Riot.im": "Velkomen til Riot.im",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Desentralisert, kryptert nettprat & samarbeid drive av [matrix]",
"Chat with Riot Bot": "Nettprat med Riot Bot",
"Custom Server Options": "Tilpassa tenar-innstillingar",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Du kan nytta dei eigendefinerte tenarinstillingane for å logga inn på andre Matrix-tenarar ved å uppgje ein annan heimtenar-URL. Dette lèt deg bruka Riot med ein Matrix-konto som allereie finst på ein annan heimtenar.",
"Sign In": "Logg inn",
"Create Account": "Opprett konto",
"Need help?": "Treng du hjelp?",
"Explore rooms": "Utforsk romma",
"Room Directory": "Romkatalog",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Riot-konfigurasjonen din har ugyldig JSON-kode. Korriger dette og last inn sida på nytt.",
"The message from the parser is: %(message)s": "Meldinga frå kodetolkaren er: %(message)s",
"Invalid JSON": "Ugyldig JSON",
"Your Riot is misconfigured": "Riot-klienten din er feilkonfiguert",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Uventa feil under lasting av programmet. Sjå konsollen for detaljar.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Ugyldig konfigurasjon: berre muleg å berre spesifiere ein av default_server_config, default_server_name eller default_hs_url.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Ugyldig konfigurasjon: \"default server\" er ikkje spesifisert."
}