You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

25 lines
2.2 KiB

{
"Welcome to Riot.im": "Vítá vás Riot.im",
"Unknown device": "Neznámé zařízení",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Pro uskutečnění hovoru se sdílením obrazovky musíte používat HTTPS.",
"Chat with Riot Bot": "Konverzovat s Riot Botem",
"Dismiss": "Zahodit",
"powered by Matrix": "používá protokol Matrix",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Riot Desktop pro %(platformName)s",
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(appName)s přes %(browserName)s na %(osName)s",
"Custom Server Options": "Vlastní nastavení serveru",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Decentralizovaný, šifrovaný chat a spolupráce na platformě [matrix]",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Ve vlastním nastavení serveru můžete nastavit použití vlastního domovského serveru. To vám umožní používat Riot s existujícím Matrix účtem na jiném serveru.",
"Sign In": "Přihlásit se",
"Create Account": "Vytvořit účet",
"Need help?": "Potřebujete pomoc?",
"Explore rooms": "Procházet místnosti",
"Room Directory": "Adresář místností",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Konfigurace Riotu obsahuje neplatný JSON. Opravte prosím tento problém a obnovte stránku.",
"The message from the parser is: %(message)s": "Zpráva z parseru je: %(message)s",
"Invalid JSON": "Neplatný JSON",
"Your Riot is misconfigured": "Riot je špatně nakonfigurován",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Neočekávaná chyba při přípravě aplikace. Podrobnosti najdete v konzoli.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Neplatná konfigurace: je možné specifikovat pouze jednu volbu z default_server_config, default_server_name, nebo default_hs_url.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Neplatná konfigurace: není zadán výchozí server."
}