You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

46 lines
5.0 KiB

{
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(appName)s via %(browserName)s per a %(osName)s",
"Custom Server Options": "Opcions de servidor personalitzat",
"Dismiss": "Omet",
"Unknown device": "Dispositiu desconegut",
"Welcome to Riot.im": "Us donem la benvinguda a Riot.im",
"Chat with Riot Bot": "Conversa amb el Bot de Riot",
"Riot is not supported on mobile web. Install the app?": "El Riot no és compatible amb la web per a mòbils. Voleu instal·lar l'aplicació per a mòbils?",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Riot d'escriptori per a %(platformName)s",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Heu d'utilitzar HTTPS per poder fer una trucada amb pantalla compartida.",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different Home server URL.<br/>This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different home server.<br/><br/>You can also set a custom identity server but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Podeu utilitzar opcions de servidor personalitzades per iniciar sessió en altres servidors Matrix especificant una URL diferent a la del servidor principal. <br/> Això us permet utilitzar Riot amb un compte de Matrix existent en un servidor d'origen diferent. <br/> <br/> També podeu establir un servidor d'identitat personalitzat, però no podreu convidar o ser convidat per correu electrònic.",
"powered by Matrix": "amb tecnologia de Matrix",
"Decentralised, encrypted chat &amp; collaboration powered by [matrix]": "Xat descentralitzat, encriptat i col·laboratiu amb tecnologia de [matrix]",
"Search the room directory": "Cerqueu el directori de sales",
"Lots of rooms already exist in Matrix, linked to existing networks (Slack, IRC, Gitter etc) or independent. Check out the directory!": "Ja existeixen moltes sales a Matrix vinculades a xarxes existents (Slack, IRC, Gitter, etc.) o independents. Feu un cop d'ull al directori!",
"Get started with some tips from Riot Bot!": "Comenceu amb alguns consells de Riot Bot!",
"General discussion about Matrix and Riot": "Debat general sobre Matrix i Riot",
"Discussion of all things Matrix!": "Debats sobre qualsevol cosa de Matrix!",
"Riot/Web &amp; Desktop chat": "Riot/Web &amp; Xat d'escriptori",
"Riot/iOS &amp; matrix-ios-sdk chat": "Riot/iOS &amp; Xat de matrix-ios-sdk",
"Riot/Android &amp; matrix-android-sdk chat": "Riot/Android &amp; Xat matrix-android-sdk",
"Matrix technical discussions": "Debats tècnics sobre Matrix",
"Running Matrix services": "Serveis de Matrix en marxa",
"Community-run support for Synapse": "Suport comunitari per a Synapse",
"Admin support for Dendrite": "Suport dels administradors per a Dendrite",
"Announcements about Synapse releases": "Anuncis sobre llançaments de Synapse",
"Support for those using and running matrix-appservice-irc": "Suport per a aquells que utilitzen i executen matrix-appservice-irc",
"Building services on Matrix": "Construcció de serveis a Matrix",
"Support for those using the Matrix spec": "Suport per a aquells que utilitzen l'especificació de Matrix",
"Design and implementation of E2E in Matrix": "Disseny i implementació de l'E2E a Matrix",
"Implementing VR services with Matrix": "Implementació de serveis VR amb Matrix",
"Implementing VoIP services with Matrix": "Implementació de serveis VoIP amb Matrix",
"Discussion of the Identity Service API": "Discussió sobre l'API Identity Service",
"Support for those using, running and writing other bridges": "Suport per a aquells que utilitzen, executen i escriuen altres ponts",
"Contributing code to Matrix and Riot": "Contribuir codi a Matrix i Riot",
"Dev chat for the Riot/Web dev team": "Xat de l'equip de desenvolupadors Riot/Web",
"Dev chat for the Dendrite dev team": "Xat de l'equip Dendrite per a desenvolupadors",
"Co-ordination for Riot translators": "Coordinació dels traductors del Riot",
"Create Account": "Crea un compte",
"Need help?": "Necessiteu ajuda?",
"Explore rooms": "Exploreu les sales",
"Room Directory": "Directori de sales",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Podeu emprar les opcions personalitzades del servidor per iniciar la sessió en altres servidors de Matrix especificant un URL de servidor personal diferent. Això us permet emprar el Riot amb un compte de Matrix existent en un servidor personal diferent.",
"You can also set a custom identity server, but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "També podeu establir un servidor d'identitat personalitzat, però no podreu convidar usuaris o ser convidats vosaltres mateixos per adreça de correu electrònic.",
"Sign In": "Inicia la sessió"
}