You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

46 lines
4.7 KiB

{
"Welcome to Riot.im": "Vítá vás Riot.im",
"Unknown device": "Neznámé zařízení",
"Riot is not supported on mobile web. Install the app?": "Riot není podporovaný na mobilním webu. Nainstalovat aplikaci?",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Pro uskutečnění hovoru se sdílením obrazovky musíte používat HTTPS.",
"Search the room directory": "Prohledat adresář místností",
"Chat with Riot Bot": "Konverzovat s Riot Botem",
"Get started with some tips from Riot Bot!": "Začněte s radami od Riot Bota!",
"General discussion about Matrix and Riot": "Obecná diskuse o Matrixu a Riotu",
"Discussion of all things Matrix!": "Diskuse o všem okolo Matrixu!",
"Matrix technical discussions": "Technické diskuse o Matrixu",
"Running Matrix services": "Provozování Matrix služeb",
"Community-run support for Synapse": "Komunitou řízená podpora pro Synapse",
"Announcements about Synapse releases": "Oznámení o vydáních Synapse",
"Support for those using and running matrix-appservice-irc": "Podpora pro používání matrix-appservice-irc",
"Building services on Matrix": "Stavění služeb na Matrixu",
"Dismiss": "Zahodit",
"powered by Matrix": "poháněno Matrixem",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Riot Desktop na %(platformName)s",
"Admin support for Dendrite": "Správcovská podpora pro Dendrite",
"Support for those using the Matrix spec": "Podpora pro uživatele Matrix specifikace",
"Design and implementation of E2E in Matrix": "Návrh a implementace E2E v Matrixu",
"Implementing VR services with Matrix": "Implementace VR služeb v Matrixu",
"Implementing VoIP services with Matrix": "Implementace VoIP služeb v Matrixu",
"Support for those using, running and writing other bridges": "Podpora pro ty, kteří používají, provozují nebo vyvíjejí ostatní můstky",
"Contributing code to Matrix and Riot": "Přispívaní kódem do Matrixu a Riotu",
"Dev chat for the Riot/Web dev team": "Chat vývojového týmu Riot/Web",
"Dev chat for the Dendrite dev team": "Chat vývojového týmu Dendrite",
"Lots of rooms already exist in Matrix, linked to existing networks (Slack, IRC, Gitter etc) or independent. Check out the directory!": "V Matrixu je spousta samostatných, nebo s jinými sítěmi (Slack, IRC, Gitter aj.) propojených místností. Prohlédněte si jejich adresář!",
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(appName)s přes %(browserName)s na %(osName)s",
"Custom Server Options": "Vlastní serverové volby",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Decentralizovaný, šifrovaný chat a spolupráce na platformě [matrix]",
"Riot/Web & Desktop chat": "Riot/Web a Desktop chat",
"Riot/iOS & matrix-ios-sdk chat": "Riot/iOS a matrix-ios-sdk chat",
"Riot/Android & matrix-android-sdk chat": "Riot/Android a matrix-android-sdk chat",
"Discussion of the Identity Service API": "Diskuze o API služby identity",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different Home server URL.<br/>This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different home server.<br/><br/>You can also set a custom identity server but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Přes vlastní serverové volby se můžete přihlásit k dalším Matrix serverům tak, že zadáte jinou adresu domovského serveru.<br/>Díky tomu můžete v Riotu používat Matrix účet z jiného domovského serveru.<br/><br/>Můžete nastavit i vlastní server identity, ale pak už nebudete moci zvát ani být zván/a skrze e-mailovou adresu.",
"Co-ordination for Riot translators": "Spolupráce pro překladatele Riot",
"You can also set a custom identity server, but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Také je možné nastavit vlastní server identity, ale pak nebude možné pozvat uživatele pomocí emailové adresy ani být pozván pomocí emailové adresy.",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Ve vlastních serverových volbách si můžete nastavit použití vlastního domovského serveru. To Vám umožní používat Riot s existujícím Matrix účtem na jiném serveru.",
"Sign In": "Přihlásit se",
"Create Account": "Vytvořit účet",
"Need help?": "Chcete pomoct?",
"Explore rooms": "Objevit místnosti",
"Room Directory": "Adresář místností"
}