You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

42 lines
4.2 KiB

{
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Riot Desktop pre %(platformName)s",
"Unknown device": "Neznáme zariadenie",
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(appName)s cez %(browserName)s pre %(osName)s",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Ak si želáte spustiť zdieľanie obrazovky, musíte byť pripojení cez protokol HTTPS.",
"Custom Server Options": "Vlastné možnosti servera",
"Dismiss": "Zamietnuť",
"powered by Matrix": "poháňa Matrix",
"Welcome to Riot.im": "Víta vás Riot.im",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Decentralizovaný, šifrovaný chat a spolupráca na platforme [matrix]",
"Chat with Riot Bot": "Konverzácia s Riot Bot",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Môžete použiť vlastné možnosti servera na prihlásenie sa k ďalším serverom Matrix zadaním URL adresy domovského servera. Toto vám umožní použiť Riot na prihlásenie sa k existujúcemu Matrix účtu na inom domovskom servery.",
"Sign In": "Prihlásiť sa",
"Create Account": "Vytvoriť účet",
"Need help?": "Potrebujete pomoc?",
"Explore rooms": "Preskúmať miestnosti",
"Room Directory": "Adresár miestností",
"Your Riot is misconfigured": "Váš Riot nie je nastavený správne",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Tvoja RIOT konfigurácia obsahuje neplatný JSON. Prosím, oprav daný problém a načítaj stránku znova.",
"The message from the parser is: %(message)s": "Správa z parsera je: %(message)s",
"Invalid JSON": "Neplatný JSON",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Neočakávaná chyba počas pripravovania aplikácie. Pre podrobnosti pozri konzolu.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Neplatné nastavenie: nebol určený východiskový server.",
"Missing indexeddb worker script!": "Chýba indexovaný databázový skript pracovníka!",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Neplatná konfigurácia: je možné špecifikovať len jednu možnosť z default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.",
"Unable to load config file: please refresh the page to try again.": "Nemožno načítať konfiguračný súbor: prosím, obnovte stránku a skúste to znova.",
"Open user settings": "Otvoriť používateľské nastavenia",
"Previous/next recently visited room or community": "Predchádzajúca/ďalšia nedávno navštívená miestnosť alebo komunita",
"Go to your browser to complete Sign In": "Prejdite do prehliadača a dokončite prihlásenie",
"Riot Desktop (%(platformName)s)": "Riot Desktop (%(platformName)s)",
"%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)": "%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)",
"Unsupported browser": "Nepodporovaný prehliadač",
"Your browser can't run Riot": "Váš prehliadač nedokáže spustiť Riot",
"Riot uses advanced browser features which aren't supported by your current browser.": "Riot používa komplexnejšie funkcie prehliadača, ktoré nie sú podporované vo vašom prehliadači.",
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, or <safariLink>Safari</safariLink> for the best experience.": "Prosím, nainštalujte si <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink> alebo <safariLink>Safari</safariLink> pre najlepší zážitok.",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Môžete naďalej používať váš súčasný prehliadač, ale niektoré alebo všetky funkcie nemusia fungovať a zážitok z aplikácie nemusí byť optimálny.",
"I understand the risks and wish to continue": "Rozumiem riziku a chcem pokračovať",
"Go to Riot.im": "Prejsť na Riot.im",
"Failed to start": "Zapnutie zlyhalo",
"Download Completed": "Preberanie dokončené",
"Open": "Otvoriť"
}